UBND tỉnh Vĩnh Phúc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông

04/04/2019

Để nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, ngày 25/3/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND truyền thông về các công tác này trên địa bàn tỉnh.

Việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các văn bản về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đối với công tác này.

Kế hoạch đã đề ra 04 nhóm nhiệm vụ: (1) Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và mục đích, ý nghĩa công tác kiểm soát TTHC; (2) Thông tin, tuyên truyền về TTHC và công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; (3) Xây dựng Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp; (4) Biên soạn Phiếu khảo sát và tổ chức khảo sát lấy ý kiến tổ chức, công dân việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC trên địa bàn tỉnh.

Các nhóm nhiệm vụ đều nêu rõ nội dung công việc, có phân công rõ cơ quan chủ trì, phối hợp và thời gian thực hiện, cụ thể như: Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Phúc, Đài phát thanh và truyền hình tăng thời lượng tuyên tuyền, đưa tin về hoạt động kiểm soát TTHC, cập nhật, đưa tin, bài, giới thiệu sáng kiến, kinh nghiệm, gương cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; Văn phòng UBND tỉnh được giao nhiệm vụ giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai, kiểm tra và định kỳ báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp theo quy định./.

Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát TTHC