Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 của tỉnh Lâm Đồng

04/04/2019

Theo Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC quý I năm 2019, cho thấy các nhiệm vụ về kiểm soát TTHC đã được triển khai đồng bộ, bước đầu đạt được những kết quả nhất định; đồng thời, nhận định về những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ trong thời gian tiếp theo.

Thủ tục hành chính được công bố, công khai kịp thời, giải quyết hiệu quả
Căn cứ các Quyết định công bố TTHC của Bộ, ngành trung ương, quý I năm 2019, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành 05 Quyết định công bố danh mục TTHC để chuẩn hóa 231 thủ tục thuộc các lĩnh vực: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp. Theo đó, tính đến hết quý I số lượng TTHC đã được UBND tỉnh công bố chuẩn hóa trên địa bàn là 1.864 thủ tục, trong đó cấp tỉnh 1.403 thủ tục (có 06 thủ tục đặc thù), cấp huyện 321 thủ tục (có 21 thủ tục đặc thù) và cấp xã 140 thủ tục. Sau khi công bố, các TTHC đều được cập nhật đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (csdl.thutuchanhchinh.vn) và thực hiện liên kết với Trang điện tử của tỉnh (lamdong.gov.vn), trang điện tử của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện để công khai, phục vụ việc theo dõi, tra cứu của tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu tìm hiểu và thực hiện TTHC.

Các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh đều tổ chức Bộ phận Một cửa để đưa 100% TTHC đủ điều kiện thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo đúng trình tự, cách thức theo quy định. Quá trình giải quyết TTHC được theo dõi đầy đủ bằng giấy biên nhận hồ sơ, sổ tiếp nhận và trả kết quả, phiếu theo dõi quá trình giải quyết. Đồng thời, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và một số UBND cấp xã đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO và Hệ thống một cửa điện tử, đảm bảo nâng cao chất lượng trong giải quyết TTHC. Kết quả giải quyết TTHC đạt tỷ lệ hồ sơ trả đúng hạn cao, đối với những hồ sơ trễ hạn, các cơ quan, địa phương đều thực hiện việc xin lỗi tổ chức, cá nhân theo quy định. Trong quý I năm 2019, tổng số đã tiếp nhận 184.533 hồ sơ; đã giải quyết 178.397 hồ sơ, đúng hạn 175.482 hồ sơ, quá hạn 2.915 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,37%; hồ sơ đang giải quyết 6.136 hồ sơ, chưa đến hạn 5.288 hồ sơ, quá hạn 848 hồ sơ.

Bên cạnh đó, tỉnh còn chú trọng triển khai thực nội dung khác như: Rà soát, đánh giá TTHC; kiện toàn tổ chức đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC trên địa bàn tỉnh.
 
Ảnh: Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Di Linh - Nguồn: baolamdong.vn

Một số tồn tại, hạn chế và phương hướng trọng tâm quý II năm 2019
Bên cạnh kết quả đạt được, Báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Kết quả giải quyết TTHC còn nhiều hồ sơ trễ hạn, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai và có nhiều hồ sơ do nguyên nhân năng lực của công chức, viên chức trực tiếp giải quyết TTHC; nhiệm vụ công bố danh mục TTHC hiện còn gặp khó khăn, vướng mắc do nhiều quy định TTHC thường xuyên thay đổi, các Bộ, ngành trung ương công bố thành nhiều quyết định của nhiều lĩnh vực và tại các thời điểm khác nhau nên địa phương cập nhật không kịp thời; việc xây dựng quy trình nội bộ còn lúng túng trong việc thống nhất,vì hiện nay tại mỗi sở, ban, ngành, địa phương đều đang thực hiện 02 quy trình TTHC gồm: quy trình một cửa điện tử trên hệ thống một cửa điện tử; quy trình ứng dụng ISO.

Trên cơ sở đánh giá về tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC quý I, UBND tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019, cụ thể như sau: Tiếp tục công bố chuẩn hóa danh mục TTHC, cập nhật TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và thực hiện việc công khai TTHC theo quy định; tổ chức xây dựng và ban hành quy trình nội bộ trong thực hiện TTHC; triển khai đánh giá việc giải quyết TTHC theo bộ tiêu chí; thực hiện việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính; kiện toàn tổ chức, ban hành chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC; thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu./.

Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát TTHC