Cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre

04/04/2019

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre vừa ban hành văn bản số 1403/UBND-KSTT ngày 27/3/2019 yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp triển khai, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 320/TTg-KSTT ngày 15/3/2019 về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính.

Trong đó, các Sở: Công Thương, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tài chính, Công an tỉnh được giao tổ chức, triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành; cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 3593/UBND-KSTT ngày 03/8/2018, Kế hoạch số 4561/KH-UBND ngày 28/9/2018, Công văn số 5297/UBND-KSTT ngày 08/11/2018 và Kế hoạch số 6217/KH-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; đảm bảo điều kiện để thực hiện kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia khi đưa vào vận hành.

Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; triển khai hệ thống thông tin một cửa điện tử các cấp và tổ chức thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và phối hợp với Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện nội dung này./.

Viết Hữu, Cục KSTTHC