Bắc Giang: Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính

10/04/2019

Thực hiện hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành 04 quyết định phê duyệt 1.715 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố và UBND xã, phường thị trấn.

Trong đó, quy trình nội bộ của các sở, ban, ngành là 1.304 quy trình; quy trình nội bộ của UBND huyện, thành phố là 237 quy trình; quy trình nội bộ của UBND xã, phường, thị trấn là 89 quy trình và quy trình nội bộ liên thông giữa cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã là 85 quy trình.
 
Ảnh: Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính
 
Mỗi quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính xác định cụ thể từng bước thực hiện, nội dung công việc và thời hạn giải quyết của từng đơn vị, cá nhân. Việc phê duyệt quy trình nội bộ sẽ giúp minh bạch hóa, cụ thể hóa quá trình giải quyết công việc, thủ tục hành chính; tạo sự thống nhất, đồng bộ về quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời làm cơ sở để chuyển hóa thành quy trình điện tử trên Hệ thống một cửa điện tử.

Tại quyết định phê duyệt, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở, thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức xây dựng và cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống một cửa điện tử.

Các quyết định phê duyệt quy trình nội bộ:
- Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 18/3/2018phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;
- Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 18/3/2018  phê duyệt duyệt  phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;
- Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 18/3/2018 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông giữa cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Ngọc Thành – Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang