Quảng Nam ban hành quy trình một cửa liên thông giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp

03/06/2019

Mục tiêu của việc thực hiện liên thông là nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), góp phần cải thiện môi trường kinh doanh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
 

Quy trình này thống nhất việc tổ chức, phối hợp của các cơ quan nhà nước và Công ty điện lực Quảng Nam trong thực hiện thủ tục đầu tư cấp điện cho khách hàng sử dụng điện qua công trình điện chuyên dùng trên địa bàn tỉnh theo hướng một cửa liên thông, gồm các thủ tục: Tiếp nhận hồ sơ, khảo sát hiện trường và thỏa thuận đấu nối; xác nhận sự phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực; chấp thuận xây dựng công trình; cấp phép thi công công trình; xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; nghiệm thu đóng điện; ký kết hợp đồng mua bán điện.
Việc thực hiện liên thông phải đảm bảo các nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa liên thông quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Công ty điện lực Quảng Nam là đơn vị đầu mối trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của khách hàng với ngành điện và cơ quan nhà nước; làm đầu mối tổ chức giao dịch với khách hàng theo cơ chế một cửa từ khi tiếp nhận yêu cầu mua điện của khách hàng đến khi ký kết hợp đồng mua bán điện và cấp điện cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục đầu tư và xây dựng công trình cấp điện; làm đầu mối chủ động luân chuyển hồ sơ của khách hàng đến cơ quan nhà nước, tiếp nhận hồ sơ xử lý từ cơ quan nhà nước để chuyển trả khách hàng, thông báo kết quả xử lý và phối hợp với khách hàng trong quá trình khảo sát, nghiệm thu tại hiện trường theo yêu cầu của cơ quan nhà nước. Các công việc liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền giải quyets của cơ quan nhà nước về hướng dẫn thủ tục thực hiện, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Công ty điện lực Quảng Nam tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Các cơ quan nhà nước chuyển kết quả xử lý, các vướng mắc về Bộ phận Một cửa của Công ty điện lực Quảng Nam để trả lời khách hàng thông qua cơ chế một cửa điện tử. Các văn bản, thông báo của cơ quan nhà nước gửi khách hàng trong quá trình giải quyết thủ tục cũng được chuyển đồng thời cho Bộ phận Một cửa để theo dõi, phối hợp trong quá trình giải quyết.
Toàn bộ thủ tục, quy trình thực hiện, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, cơ quan giải quyết, chi phí thực hiện từng TTHC cấp điện qua lưới trung áp được công khai trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung tại địa chỉ cskh.cpc.vn; niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; trên phần mềm Hệ thống thông tin điện tử tỉnh để tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề nghị cấp điện qua lưới trung áp thuận tiện trong việc theo dõi và thực hiện giao dịch đúng quy định.
Quyết định cũng nêu cụ thể quy trình phối hợp thực hiện các thủ tục trong đầu tư cấp điện chuyên dùng, việc thiết lập cơ chế một cửa điện tử liên thông và giám sát tiến độ thực hiện, quy định về quản lý hồ sơ và chế độ báo cáo để đảm bảo rõ trách nhiệm, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện liên thông. Trong đó, Sở Công Thương thực hiện thủ tục xác nhận sự phù hợp của dự án đầu tư xây dựng công trình lưới điện trung áp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam; Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng công trình lưới điện trung áp và trạm biến áp; Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện thực hiện thủ tục cấp phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác theo phân cấp; UBND cấp huyện thực hiện thủ tục xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường; Công ty Điện lực Quảng nam thực hiện các thủ tục: Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp điện, khảo sát hiện trường, thỏa thuận đấu nối, nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện.
Tổ chức thực hiện
Sở Công Thương có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện những nội dung theo Quy trình này và các quy định có liên quan; chủ trì kiểm tra, tổng hợp báo cáo và đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện tiếp cận điện năng trên địa bàn quản lý. Báo cáo UBND tỉnh kết quả, đánh giá thực hiện việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng và đề xuất UBND tỉnh xử lý các cơ quan, đơn vị thực hiện không tốt việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng theo quy định này. Chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Nam, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Hành chính công tỉnh và cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc xây dựng, thiết lập quy trình nội bộ, quy trình điện tử các TTHC liên thông cấp điện qua lưới trung áp lên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh theo quy định.
Sở Giao thông vận tải, SởTài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và UBND cấp huyện hiệu chỉnh TTHC liên quan đến trách nhiệm phân công phù hợp với quy trình, công bố, niêm yết công khai các TTHC được phân công thực hiện theo Quy trình này trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình.
Công ty Điện lực Quảng Nam nghiên cứu đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục, công việc liên quan đến tiếp cận điện năng của đơn vị mình.
Trung tâm Hành chính công tỉnh bố trí phòng làm việc, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty Điện lực Quảng Nam cử cán bộ chuyên môn đến làm việc để tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC cho khách hàng có yêu cầu liên quan đến tiếp cận điện năng.
Khách hàng sử dụng điện có yêu cầu đấu nối, cấp điện từ lưới điện trung áp có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về nhu cầu, quy mô sử dụng điện, tiến độ yêu cầu cấp điện. Trường hợp tự đầu tư thì lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, thi công có đầy đủ năng lực; bố trí đủ nguồn vốn để triển khai thi công công trình đầu nối vào lưới điện trung áp đúng tiến độ yêu cầu, tiết kiệm chi phí./.

Nguyễn Thị Trà Lê, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính