Hà Nam ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ

07/06/2019

Xác định việc đơn giản hóa chế độ báo cáo trên địa bàn tỉnh là một trong những nhiệm vụ cải cách trọng tâm trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Theo đó, Kế hoạch xác định rõ mục đích, yêu cầu, phân công 13 nhiệm vụ giao các Sở, ban ngành có liên quan chủ trì, thời gian hoàn thành cụ thể và sản phẩm dự kiến hoàn thành. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2019-2021 để bảo đảm tổ chức triển khai kịp thời, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.
Kế hoạch giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin truyền thông, Đài phát thành và Truyền hình cũng như các cơ quan thông tấn báo chí có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến tính hiệu quả về triển khai các nhiệm vụ tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được bố trí trong kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin báo cáo địa phương được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, đấu thầu, công nghệ thông tin và các quy định khác có liên quan./.
 
Hán Thị Hồng Vân
Phòng KSTTHC khối Nội Chính