UBND tỉnh Nam Định thông báo Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

07/06/2019

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá công tác cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố, ngày 31/5/2019, UBND tỉnh Nam Định đã thông báo về Kết quả Chỉ số này.

Theo Thông báo, kết quả Chỉ số CCHC từng phần cụ thể như sau: (1) Về công tác chỉ đạo điều hành CCHC: khối sở 12,56/13,50 điểm, tăng 3,81%, khối huyện đạt 11,23/12,50 điểm, tăng 5,94%; (2) Về xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật: khối sở có 16/17 sở đạt điểm tối đa (3,0/3,0 điểm), khối huyện có 04/10 đơn vị đạt điểm tối đa (5,5/5,5 điểm); (3) Về cải cách TTHC: khối sở đạt bình quân 8,32/8,50 điểm, khối huyện đạt bình quân 7,9/9,0 điểm (giảm 2,71% so với năm 2017); chỉ số trung bình của khối sở đạt 94,9% (giảm 7,32%), chỉ số trung bình của lĩnh vực cải cách TTHC của cả 2 khối đều giảm so với năm 2017; (4) Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà  nước: khối sở đạt 4,87/5,75 điểm (giảm 11,89% so với năm 2017), khối huyện đạt 3,36/4.0 điểm (giảm 16% so với năm 2017); (5) Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: khối sở đạt 91,85% (giảm 7,56% so với năm 2017), khối huyện đạt 79,49% (giảm 18,29% so với năm 2017); (6) Về đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập: kết quả chung khối sở và khối huyện đều đạt 100%; (7) Về hiện đại hóa hành chính: kết quả điểm và chỉ số của cả khối sở và khối huyện đều tăng, chỉ số trung bình so với năm 2017 của khối sở đạt 70,73% (tăng 4,56%), khối huyện đạt 61,88% (tăng 14,88%); (8) Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: so với năm 2017, kết quả điểm trung bình năm 2018 của khối sở giảm 11,25%, khối huyện giảm 5,59%.
Theo Thông báo, qua 6 năm thực hiện, việc xác định Chỉ số CCHC năm 2018 đã đi vào nề nếp, thực hiện có sự thống nhất, đồng bộ; Chỉ số đã phản ánh khá toàn diện về kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2018 theo từng lĩnh vực;... Trên cơ sở đó, bên cạnh những ưu điểm, UBND tỉnh đã chỉ rõ những hạn chế trong công tác CCHC, cụ thể như: Năm 2018, công tác CCHC chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, chưa có sáng kiến, cải tiến mang tính chất đột phá, kết quả đạt được chưa cao, còn có nhiều mặt đặt quá thấp so với mục tiêu, kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin,…; bộc lộ những tồn tại như: còn có đơn vị chưa xác định rõ nhiệm vụ của người đứng đầu, chưa xác định rõ nhiệm vụ phải làm và kết quả cụ thể phải đạt được, triển khai không gắn với kiểm tra,…
Chỉ số CCHC là công cụ để đánh giá kết quả CCHC, là cơ sở để lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC của đơn vị mình, qua đó đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm đẩy mạnh công tác CCHC từ việc xây dựng, triển khai đến tổ chức kế hoạch CCHC trên địa bàn tỉnh Nam Định./.
 
Nguyễn Tú Quyên
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính