Hà Nội ban hành Kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị

07/06/2019

Triển khai khảo sát, đo lường phải bảo đảm khách quan, khoa học, chính xác, đúng nội dung, phương pháp, tiến độ để nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố năm 2019 và các năm tiếp theo, đó là mục đích, yêu cầu chính của Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 27/5/2019 của UBND thành phố

Về đối tượng, cách thức khảo sát, đo lường
Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức ở một số dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích gồm: giáo dục, y tế công, cung cấp nước sạch và dịch vụ vệ sinh môi trường, với 12.000 phiếu khảo sát. Thời gian thực hiện từ tháng 5/2019, hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 30/11/2019.
Đo lường chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố: Theo đó, Thành phố sẽ đánh giá độc lập, đo lường và công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của 20 sở, cơ quan tương đương sở, 30/30 UBND cấp huyện, với số lượng khoảng 16.300 phiếu khảo sát. Mẫu phiếu, cách tổng hợp, phân tích, tính toán các chỉ số, đề cương báo cáo theo quy định tại Quyết định số 4003/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của UBND thành phố, Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ Nội vụ và nghiên cứu tích hợp các nội dung khảo sát, lấy ý kiến người dân, tổ chức trong chỉ số cải cách hành chính nội bộ thành phố. Thời gian thực hiện từ tháng 5/2019, hoàn thành việc tổng hợp, phân tích dữ liệu, có kết quả trước ngày 31/12/2019.
Tự khảo sát tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố: Các sở, cơ quan tương đương sở, các chi cục trực thuộc sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiến hành tự khảo sát, lấy ý kiến người dân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của cơ quan, đơn vị theo nội dung, phương thức quy định tại Quyết định số 4003/QĐ-UBND trong thời gian thành phố xây dựng và hoàn thiện hệ thống đánh giá điện tử để thay thế. Báo cáo kết qủa tự khảo sát theo mẫu quy định gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp trước ngày 30/11/2019.
Phân công tổ chức thực hiện
Các sở, cơ quan tương đương sở, các chi cục trực thuộc sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xã xây dựng Kế hoạch khảo sát và tiến hành tự khảo sát, lấy ý kiến tại cơ quan, đơn vị và báo cáo kết quả theo quy định; đồng thời vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia góp ý kiến để nâng cao tinh thần giám sát, tính dân chủ và chất lượng cung ứng dịch vụ công.
Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện khảo sát bảo đảm đúng yêu cầu, tiến độ, chất lượng và trên cơ sở kết quả khảo sát, phân tích các chỉ tiêu đạt sự hài lòng thấp để tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có biện pháp khắc phục nhằm nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức.
Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế- xã hội Thành phố, triển khai khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát tại một số lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích và tại các sở, cơ quan tương đương sở, UBND cấp huyện được khảo sát và nghiên cứu kết hợp cùng với việc điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND cấp huyện năm 2019./.
Trần Văn Thư
Cục Kiểm soát TTHC