Hòa Bình triển khai thực hiện Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia

07/06/2019

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước tỉnh, Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 29/5/2019 triển khai thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia

Theo đó, cùng với nhiệm vụ xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử và xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh để sẵn sàng kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Việc tích hợp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh được chia thành 2 giai đoạn:
Giai đoạn 2019-2020: Cổng Dịch vụ công của tỉnh ưu tiên tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 có đối tượng thực hiện, số lượng hồ sơ lớn, liên quan đến tổ chức, cá nhân, gồm các lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội (đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế); lĩnh vực tài chính (kê khai hóa đơn, khai thuế); kế hoạch và đầu tư (đăng ký doanh nghiệp); giao thông vận tải (nhóm dịch vụ công lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ đổi giấy phép lái xe, cấp giấy phép lái xe quốc tế); y tế (nhóm dịch vụ về an toàn thực phẩm, về quản lý thiết bị y tế); tư pháp (nhóm dịch vụ công lĩnh vực hộ tịch); công thương (nhóm dịch vụ cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, dịch vụ xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu); tài nguyên và môi trường (đăng ký biến động quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất); nhóm dịch vụ công do một số tổ chức cung cấp như cấp điện, cấp nước.
Giai đoạn sau năm 2020: Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tích hợp, cập nhật trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; mở rộng số lượng các tổ chức cung cấp dịch vụ công tham gia cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh; thực hiện tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia.  
12 nhiệm vụ tại Kế hoạch được phân công cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hòa Bình chỉ đạo triển khai, hướng dẫn thực hiện dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh để các tổ chức, cá nhân thanh toán các khoản phí, lệ phí và các khoản khác nộp ngân sách nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo quy định; Sở Thông tin và Truyền thông trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch và định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.
Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định./.
Trần Văn Thư
Cục Kiểm soát TTHC