Đắk Lắk ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến

09/07/2019

Thực hiện hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông tỉnh.

Tại Quyết định ban hành quy chế gồm 7 Chương, 35 Điều quy định việc quản lý, cung cấp và sử dụng Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, việc quản lý, cung cấp và sử dụng Cổng Dịch vụ công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông tỉnh phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, phản ánh đúng tình hình thực tế kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân và đánh giá đúng tình hình thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức hằng ngày giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị. Cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực được triển khai trên hệ thống một cửa điện tử và cổng dịch vụ công tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng. Địa chỉ truy cập Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đắk Lắk là dichvucong.daklak.gov.vn
 
 
Địa chỉ truy nhập địa Cổng DVCTT tỉnh Đắk Lắk là dichvucong.daklak.gov.vn

 
Quyết định giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan triển khai, theo dõi, đôn đốc và thực hiện Quy chế.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019 và thay thế Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của UBND tỉnh về quản lý, vận hành, khai thác hệ thống một cửa điện tử đã ban hành trước đó./.
 
Nguyễn Tú Quyên
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính