Công tác Kiểm soát TTHC sáu tháng đầu năm 2019 tại Đồng Nai

10/07/2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
 

Kết quả đạt được
Tỉnh đã ban hành 15 quyết định công bố danh mục TTHC trên cơ sở các quyết định công bố của các bộ, ngành. Các TTHC không chỉ được công bố trên trang tin của tỉnh, mà còn được đóng quyển, niêm yết, công khai trên bàn hướng dẫn, bảng treo tường tại bộ phận một cửa để tạo thuận lợi cho người dân trong tra cứu, thực hiện thủ tục.
Trong 6 tháng đầu năm tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 03 phản ánh, kiến nghị về sự chậm trễ trong giải quyết TTHC; kết quả xử lý đều được công khai đầy đủ. Ngoài ra, việc triển khai Tổng đài dịch vụ công 1022 đã giúp thu thập hiệu quả các thông tin phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức. Trong 6 tháng đầu năm, Tổng đài Dịch vụ công 1022 tỉnh đã tiếp nhận và xử lý hơn 7.958 lượt liên hệ yêu cầu hỗ trợ, giải đáp; trong đó, hơn 80% các yêu cầu, phản ánh được xử lý trong thời gian không quá 02 ngày làm việc.
 
Ảnh minh họa – Nguồn: Internet

 
Tỉnh đã hoàn tất việc xây dựng 04 Quy trình liên thông các thủ tục gồm: Quy trình liên thông thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng, cấp Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo, cấp Giấy thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng, biển, màn hình chuyên quảng cáo;  quy trình liên thông thủ tục cấp giấy đăng ký đầu tư, cấp giấy đăng ký doanh nghiệp, cấp giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong các khu công nghiệp tỉnh; quy trình liên thông thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 01, số 02 và cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp tỉnh; quy trình liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.
Về kết quả giải quyết TTHC, trong 06 tháng đầu năm 2019, các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết hơn 637 ngàn hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn tại các cấp đều đạt trên 90%. Tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3 và mức 4 đạt nhiều kết quả tích cực. Tính đến nay tỉnh đã hoàn thiện việc cung cấp cho 206 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 120 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến đạt 6344 hồ sơ; trong đó, một số đơn vị có tỉ lệ hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến cao như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương,… Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tiếp tục được thực hiện rộng rãi, trong 6 tháng đầu năm đã có gần 200 ngàn trường hợp trả kết quả và gần 70 ngàn trường hợp tiếp nhận hồ sơ tại nhà.
Tỉnh tiếp tục thực hiện mở rộng mô hình “Phi địa giới hành chính” trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ. Người dân có thể lựa chọn nơi nộp hồ sơ, nhận kết quả là Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc Bộ phận một cửa của 11 đơn vị cấp huyện trong các lĩnh vực như: đất đai, đo vẽ, đăng ký thế chấp, xóa thế chấp, xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông, y tế,… Trong 6 tháng đầu năm đã có hơn 8 ngàn hồ sơ được tiếp nhận qua mô hình này. Ngoài ra, Tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện ứng dụng thông báo kết quả giải quyết hồ sơ qua tin nhắn SMS vào phần mềm một cửa; đồng bộ hệ thống tra cứu tình trạng hồ sơ trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, ứng dụng Zalo, hệ thống tra cứu định vụ bưu gửi cảu Bưu điện.
Công tác kiểm tra tình hình kiểm soát TTHC, cải cách thủ tục hành chính, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm ngay từ đầu năm. Đến nay tỉnh đã tổ chức 13 cuộc kiểm tra tại 11 UBND cấp xã và 02 UBND cấp huyện. Qua kiểm tra đã phát hiện những trường hợp thực hiện chưa đúng quy định, chưa đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo; trên cơ sở đó kiến nghị biện pháp xử lý, chấn chỉnh sai sót.
Khó khăn, vướng mắc
Nhờ sự quan tâm chỉ đạo thực hiện của lãnh đạo UBND tỉnh, công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh được thực hiện khá tốt, tuy nhiên, công tác này còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như:
Bộ TTHC của một số bộ, ngành Trung ương ban hành còn chậm, gây khó khăn cho tỉnh troang quá trình cập nhật, chuẩn hóa lại TTHC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa phần mềm một cửa điện tử của tỉnh với các phần mềm chuyên ngành của bộ, ngành Trung ương còn khó khăn, dẫn đến công chức, viên chức phải nhập dữ liệu hồ sơ trên 02 hệ thống phần mềm (của bộ và của tỉnh) làm mất nhiều thời gian trong quá trình tác nghiệp.
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có chứa đựng nội dung quy định hành chính, TTHC thường xuyên thay đổi, không ổn định,… gây khó khăn cho việc thiết lập CSDL về TTHC tại cấp tỉnh, huyện và xã./.

Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC