Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ tại tỉnh Tây Ninh

10/07/2019

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh, việc triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 được triển khai đồng bộ, thống nhất và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Ảnh: Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tây Ninh về tình hình, kết quả cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

 
Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2019
Trên cơ sở Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh. Theo kế hoạch trên tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các cấp huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ chung, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; đồng thời cải thiện xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh …
Đã công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành xây dựng; thực hiện rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng và hiện nay tổng thời gian giải quyết của ngành điện và cơ quan nhà nước không quá 10 ngày làm việc. Tỉnh đã ban hành Quyết định quy định về một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp thực hiện tại tỉnh. Đã tổ chức hội nghị kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp 2 tỉnh Tây Ninh và Vĩnh Long, thông qua hội nghị các doanh nghiệp đã kết nối giao thương, ký hơn 10 biên bản ghi nhớ về hợp tác cung ứng cũng như tiêu thụ sản phẩm.
Đã rút ngắn quy trình xử lý, giảm chi phí tuân TTHC trong lĩnh vực cấp phép thành lập trường mầm non, thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học, văn bằng chứng chỉ…, giảm thời gian giải quyết các thủ tục từ 15 ngày xuống còn 10 ngày. Đã cắt giảm thời gian giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 20 ngày xuống 10 ngày; đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản là 20 ngày, giảm 10 ngày. Đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được 01/09 huyện, thành phố; rút ngắn được thời gian phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận; in giấy và kiểm tra trực tiếp trên phần mềm viết giấy VILIS 2.0 hạn chế được nhiều sai sót; hạn chế việc thất lạc hồ sơ khi luân chuyển từ huyện lên tỉnh và ngược lại; hạn chế thời gian đi lại, tiết kiệm kinh phí và nhân lực phục vụ công tác in giấy chứng nhận.
Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ đã mời gọi các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia Chương trình hỗ trợ; hướng dẫn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa cho 07 cơ sở và 02 hợp tác xã; 03 doanh nghiệp hồ sơ tham gia Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ”, cấp 01 Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Nhiệm vụ trong thời gian tới
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát các TTHC liên quan nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, thường xuyên cập nhật các quy trình điện tử, quy trình nội bộ để kiểm soát chặt chẽ các cơ quan, địa phương, CBCCVC trong quá trình giải quyết TTHC để phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.
Thành Chung –TT. HCC tỉnh Tây Ninh