Kết quả công tác kiểm soát TTHC quý II năm 2019 của tỉnh Tây Ninh

10/07/2019

Báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh cho thấy các nhiệm vụ về kiểm soát TTHC, tổ chức triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đã được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả.

Ảnh: Người dân nộp hồ sơ cấp CCCD tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Kết quả thực hiện quý II năm 2019
Trong quý II năm 2019, Tỉnh không ban hành VBQPPL có quy định về TTHC. Đã ban hành Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 4/4/2018 của UBND tỉnh Quy định tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại 3 cấp chính quyền.
Đã công bố danh mục TTHC của Sở Lao động Thương Binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ với tổng số là 203 TTHC, trong đó cấp tỉnh là: 142 thủ tục, cấp huyện là 13 thủ tục và cấp xã là 49 thủ tục.
Song song với các hoạt động trên thì công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị luôn được tỉnh quan tâm, trong quý đã tiếp nhận được 04 phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, TTHC, tỉnh đã chỉ đạo xử lý dứt điểm theo quy định.
Tỉnh đã giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tham mưu ban hành kế hoạch kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát TTHC trong thời gian tới, dự kiến Kế hoạch sẽ ban hành trong quý III năm 2019 và thực hiện kiểm tra dự kiến trong tháng 9 năm 2019. Đồng thời, tỉnh thường xuyên kiểm tra công vụ tại cơ quan hành chính các cấp nhằm nâng cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật hành chính và tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ CBCCVC ở các cấp, các ngành trong tỉnh.
Phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2019
Ban hành quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng hành chính công tỉnh. Tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm. Công bố danh mục tên TTHC TTHC thực hiện tại Trung tâm Hành chính công, tên TTHC thực hiện liên thông cùng cấp, khác cấp. Hoàn thành việc trang bị hệ thống Camera giám sát 100% Bộ phận Một cửa các cấp. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội về công tác CCHC và kiểm soát TTHC, về dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.
Thành Chung –TT. HCC tỉnh Tây Ninh