Tây Ninh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát TTHC năm 2019

01/08/2019

Mục đích của kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện tồn tại, hạn chế trong hoạt động CCHC, kiểm soát TTHC, kịp thời đưa ra những giải pháp chỉ đạo, điều hành khắc phục những tồn tại, hạn chế của cơ quan, đơn vị được kiểm tra; trên cơ sở đó đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi sai trái, thực hiện không đúng với quy định và chỉ đạo của cấp trên; nâng cao nhận thức của CBCCVC trong việc thực hiện CCHC, kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kiểm tra bao gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC và kiểm soát TTHC; Cải cách thể chế; Cải cách TTHC gắn với việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính nhà nước.

Các Sở, ngành: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính có trách nhiệm sau khi kết thúc đợt kiểm tra ban hành thông báo kết luận kiểm tra gửi Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh đối với nội dung kiểm tra tại các cơ quan.

Để việc triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tham mưu thành lập đoàn kiểm tra; thông báo thành phần, thời gian, nội dung và yêu cầu của Đoàn kiểm tra cho đơn vị được kiểm tra; hướng dẫn các nội dung cụ thể để cơ quan, đơn vị được kiểm tra tổng hợp báo cáo phục vụ công tác kiểm tra; bố trí phương tiện và các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác kiểm tra; tổng hợp kết quả kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, báo cáo UBND tỉnh theo thẩm quyền.

Thành Chung –TT. HCC tỉnh Tây Ninh