Một số kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ quý II năm 2019 của tỉnh Tây Ninh

01/08/2019

Việc triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ quý II năm 2019 được triển khai đồng bộ, thống nhất, nổi bật là công tác chỉ đạo, điều hành và cải cách TTHC.

Ảnh: LĐ tỉnh tiếp nhà đầu tư Công ty TNHH Gain Lucky (Việt Nam), nguồn: https://tayninh.gov.vn

Về công tác chỉ đạo, điều hành
Tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết đến toàn thể CBCCVC và các tầng lớp Nhân dân. Coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong hoạt động điều hành của địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo lập môi trường kinh doanh và đầu tư của tỉnh ngày càng minh bạch, thông thoáng, thu hút sự quan tâm của nhiều thành phần kinh tế tham gia.
Tỉnh đã khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp. Theo dõi nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai dự án của doanh nghiệp. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Đồng thời, thực hiện tốt, có hiệu quả phương châm “đồng hành cùng doanh nghiệp”, đảm bảo sự bình đẳng và quyền lợi cho doanh nghiệp, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự.
Về công tác cải cách TTHC
Thực hiện tốt quy trình cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy. Các thủ tục cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Tây Ninh đã được đơn giản hóa, không làm mất nhiều thời gian của doanh nghiệp. Ngành Thuế, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Đăng ký Đất đai, Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết các hồ sơ hành chính liên quan đến đăng ký kinh doanh, đầu tư, thủ tục đất đai, nhằm giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh từ 3 ngày còn 1 ngày.
Tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm công khai, minh bạch các TTHC về thuế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ thông tin vào các quy trình quản lý thuế, phù hợp với lộ trình cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế. Sau các bước khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, ngành thuế tiếp tục triển khai diện rộng dịch vụ hoàn thuế điện tử đối với tất cả doanh nghiệp.
Đẩy mạnh đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, giúp giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Trong quý II/2019 có 147 doanh nghiệp đăng ký qua mạng, tăng 7,5% so với Quý I/2019.
Phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2019
Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp nhận nguồn vốn, các quy định pháp luật phù hợp với các hiệp định tự do và điều ước quốc tế. Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng, tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, giảm chi phí kinh doanh và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Đề cao trách nhiệm xã hội và đạo đức văn hóa trong kinh doanh.
 
Thành Chung –TT. HCC tỉnh Tây Ninh