Tây Ninh chỉ đạo khắc phục hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính

01/08/2019

UBND tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai, thực hiện Chỉ số CCHC tại các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

 
Ảnh: Hội nghị công bố chỉ số CCHC năm 2018 của Bộ Nội vụ, nguồn: Internet

 
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh được giao phối hợp với các sở, ngành khắc phục hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thường xuyên cập nhật, cung cấp đầy đủ thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Sở Tư pháp được giao nghiên cứu đưa ra các giải pháp để khắc phục các hạn chế bất cập trong công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.
Sở Nội vụ được giao khắc phục hạn chế về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đã được Bộ Nội vụ đánh giá thấp điểm trong những năm qua.  Tham mưu đẩy mạnh việc phân cấp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền.
Sở Tài chính được giao khắc phục việc giảm mạnh điểm số cải cách Tài chính công.
Sở Thông tin và Truyền thông được giao có giải pháp khắc phục hạn chế các tiêu chí về hiện đại hóa hành chính nhà nước, nhất là cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai áp dụng ISO 9001:2008 cho UBND cấp xã trong tỉnh, đảm bảo 80% xã, phường, thị trấn trở lên áp dụng thực hiện ISO. Đồng thời, nâng cao hiệu quả thực chất trong việc thực hiện quy trình ISO ở từng cơ quan, địa phương.
Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu giải pháp khắc phục các hạn chế đối với tiêu chí quy định về tăng mức độ thu hút đầu tư của tỉnh và tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm.
Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện căn cứ kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2018 của tỉnh, khẩn trương chỉ đạo và rà soát, xác định rõ những hạn chế, yếu kém kéo dài nhiều năm nhưng đến nay chưa khắc phục được, đề ra giải pháp khắc phục triệt để; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục đội ngũ CBCCVC nâng cao trách nhiệm trong tiếp nhận, giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ; nghiên cứu, phát huy mạnh mẽ tính sáng tạo, đột phá để thực hiện thí điểm tại cơ quan, đơn vị và nhân rộng trên toàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC của tỉnh.

Thành Chung –TT. HCC tỉnh Tây Ninh