UBND tỉnh Lâm Đồng tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính

06/08/2019

Để kịp thời khắc phục một số hạn chế, tồn tại trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), qua đó nâng cao chất lượng và thực hiện có hiệu quả công tác này trên địa bàn, ngày 26/7/2019 UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản số 4663/UBND-TTPVHCC về việc tăng cường công tác kiểm soát TTHC

Thực hiện Kế hoạch số 4592/VPCP-KSTT ngày 29/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, đơn giản hóa chế độ báo cáo và triển khai kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử tại các Bộ, ngành, địa phương, trong các ngày 15 và 16 tháng 7 năm 2019, Đoàn kiểm tra của Văn phòng Chính phủ đã tiến hành kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ nêu trên tại tỉnh Lâm Đồng, kết quả kiểm tra cho thấy: Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách,
kiểm soát TTHC của tỉnh Lâm Đồng đã đạt được một số kết quả tích cực, thể hiện qua việc cải thiện thứ hạng của các chỉ số như: Chỉ số PARINDEX (chỉ số cải cách hành chính) tăng 01 bậc; chỉ số SIPAS (chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước) tăng 7.21%. Kết quả đó đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của tỉnh trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Một số cán bộ, công chức vẫn chưa nhận thức đầy đủ về nội dung, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC dẫn đến việc chỉ đạo chưa thật sự quyết liệt, một số nội dung của công tác này tại một số cơ quan, đơn vị chưa theo đúng quy định; việc kiểm soát quy định TTHC tại các dự thảo văn bản QPPL theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP chưa được một số cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện, nhất là các cơ quan chủ trì soạn thảo dẫn tới còn văn bản có quy định về TTHC không cần thiết, không hợp lý, phát sinh thêm chi phí thực hiện; công bố TTHC chưa kịp thời dẫn đến việc tổ chức thực hiện tại một số cơ quan, đơn vị thiếu thống nhất, ảnh hưởng đến người dân, tổ chức; trong quá trình giải quyết TTHC còn tình trạng thu thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định; phần mềm một cửa điện tử không đáp ứng yêu cầu về quản lý và thuận tiện cho cán bộ trực tiếp giải quyết; việc rà soát, đánh giá TTHC phục vụ yêu cầu xem xét sửa đổi, bổ sung quy định TTHC tại các văn bản quy phạm pháp luật chưa được các sở, ngành quan tâm đề xuất, thực hiện; các phương án đơn giản hóa TTHC hầu hết chỉ cắt giảm cơ học thời gian thực hiện mà chưa gắn với đổi mới quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin và năng lực thực hiện; việc triển khai nhiệm vụ đơn giản hóa chế độ báo cáo của tỉnh còn chậm, chưa đáp ứng quy định của Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ.

 
Ảnh: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính và cải cách TTHC một cách quyết liệt, toàn diện và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Đồng thời, giao Giám đốc Sở Nội vụ và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ…; việc chấp hành thời gian, giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhất là đối với cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các TTHC; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ TTHC trên Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến; chấm dứt tình trạng tỷ lệ hồ sơ trễ hạn do không kết thúc trên hệ thống; đối với các hồ sơ giải quyết trễ hạn (bao gồm: hồ sơ đã giải quyết trễ hạn thực tế, hồ sơ đã giải quyết trễ hạn trên hệ thống và hồ sơ chưa giải quyết trễ hạn) thì Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chủ tịch UBND cấp xã có văn bản giải trình nguyên nhân chậm trễ báo cáo UBND tỉnh (gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công tổng hợp báo cáo); giao Sở Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL thực hiện đánh giá tác động của TTHC (nếu có) theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp; rà soát các văn bản QPPL của địa phương có quy định TTHC chưa đúng với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung; giao Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan, trong tháng 8/2019 trình UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định TTHC tại Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 ban hành quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành; giao Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về ứng dụng Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC tại các cơ quan, địa phương. Nâng cấp hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP. Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật của tỉnh để vận hành văn bản điện tử theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn số 4154/UBND-VX1 ngày 08/7/2019 về tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.
Trung tâm Phục vụ hành chính công – Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh chịu trách nhiệm tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện TTHC; đôn đốc việc công bố TTHC và công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; kiểm tra việc tuân thủ, áp dụng TTHC tại các cơ quan, địa phương. Xây dựng kế hoạch tổ chức hướng dẫn về nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở ngành, địa phương./.
 
Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát TTHC