Hoạt động triển khai “4 tại chỗ” của UBND tỉnh Bình Thuận

12/08/2019

Để triển khai có hiệu quả mô hình “4 tại chỗ” (tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả thủ tục hành chính) tại Bộ phận Một cửa các cấp, UBND tỉnh Bình Thuận đã đề ra các nội dung và trách nhiệm cụ thể của các đơn vị liên quan trong thực hiện “4 tại chỗ”.

Ảnh: Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Thuận – Nguồn: Binhthuantv.vn


Bình Thuận đặt ra yêu cầu việc thực hiện mô hình “4 tại chỗ” phải đảm bảo linh hoạt, phù hợp với quy định, sát thực tiễn, hiệu quả, công khai, minh bạch; đồng thời giảm tối đa thời gian thực hiện TTHC cho cá nhân, tổ chức, góp phần thay đổi mối quan hệ hành chính giữa cơ quan nhà nước với nhân dân theo hướng phục vụ.
Tỉnh xác định 06 nhiệm vụ chính phải thực hiện:

Thứ nhất, tiến hành rà soát, đưa các TTHC giải quyết theo cơ chế “4 tại chỗ” vào thực hiện tại Bộ phận Một cửa các cấp theo hai giai đoạn: (1) Giai đoạn 1 (năm 2019-2020), mục tiêu 20% số lượng TTHC tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; 50% số lượng TTHC tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện và 100% số lượng TTHC tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp xã; (2) Giai đoạn 2 (từ năm 2021 trở đi) tiếp tục rà soát, nâng cao tỉ lệ TTHC thực hiện “4 tại chỗ” tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện.

Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện có trách nhiệm rà soát, thống kê, xác định danh mục các TTHC của từng lĩnh vực, từng ngành có tần suất phát sinh hồ sơ ít hoặc không phát sinh đưa vào bố trí tại quầy tiếp nhận hồ sơ chung để tránh lãng phí về nhân lực, thiết bị và diện tích sử dụng.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ” giai đoạn 1 trong tháng 9 năm 2019.

Thứ hai, tiến hành phân cấp, ủy quyền giải quyết các TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện. Sở Tư pháp thẩm định việc phân cấp, ủy quyền phê duyệt TTHC đảm bảo đúng với quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn; các đơn vị, địa phương phải cung cấp căn cứ pháp lý, đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thẩm định đề xuất về phân cấp và ủy quyền của đơn vị, địa phương và lĩnh vực, ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý trước khi trình UBND tỉnh.

Thứ ba, xây dựng và hoàn thành quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế “4 tại chỗ” tại Bộ phận Một cửa các cấp trước ngày 01 tháng 10 năm 2019. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC vào Hệ thống phần mềm một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh ngay sau khi UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ.

Thứ tư, bố trí nhân sự có đủ năng lực, trình độ đến làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp để thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế “4 tại chỗ”.

Thứ năm, về phương pháp phê duyệt kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế “4 tại chỗ”. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương phải phân công lãnh đạo cấp phó của mình bố trí thời gian hợp lý hàng ngày đến Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện để trực tiếp phê duyệt các TTHC giải quyết theo cơ chế “4 tại chỗ” đảm bảo phù hợp với thực tiễn của từng đơn vị, địa phương.

Thứ sáu, quản lý, sử dụng con dấu và quản lý văn bản, hồ sơ lưu trữ. Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng con dấu thứ hai và lưu trữ văn bản, hồ sơ TTHC tại Bộ phận một cửa các cấp trước ngày 01 tháng 10 năm 2019.

Ngoài ra, để đảm bảo Kế hoạch được triển khai hiệu quả, đầy đủ, đúng thời hạn, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này vào nội dung kiểm tra công tác cải cách hành chính hàng năm tại các sở, ngành, địa phương; đề xuất xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân thực hiện không nghiêm túc hoặc vi phạm trong triển khai thực hiện. Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện của các sở, ngành, địa phương và xác định đây là một trong những tiêu chí xem xét khen thưởng hàng năm; đồng thời đề xuất khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có sáng kiến hoặc thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện./.

Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC