Nhiệm vụ của công chức đầu mối kiểm soát TTHC tại Bình Thuận

12/08/2019

Để tiếp tục hoàn thiện công tác kiểm soát TTHC tại 3 cấp chính quyền, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành quy định về nhiệm vụ của công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

Về cơ cấu, chế độ làm việc của công chức đầu mối
Công chức đầu mối cấp tỉnh, bố trí ở mỗi cơ quan, đơn vị không quá 03 cán bộ đầu mối gồm 01 lãnh đạo cơ quan, 01 lãnh đạo Văn phòng hoặc tương đương và công chức trực tiếp tham mưu công tác kiểm soát TTHC của đơn vị.
Công chức đầu mối cấp huyện bố trí ở mỗi địa phương ít nhất 03 người, gồm: 01 lãnh đạo UBND cấp huyện; 01 lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, phụ trách Bộ phận Một cửa cấp huyện và công chức thuộc Văn phòng.
Công chức đầu mối cấp xã, bố trí mỗi địa phương không quá 02 người gồm: 01 Lãnh đạo UBND cấp xã phụ trách Bộ phận Một cửa và 01 công chức Văn phòng - Thống kê.
Công chức đầu mối hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ kiểm soát TTHC của Văn phòng UBND tỉnh. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc chi chế độ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức đầu mối thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC.
Một số nhiệm vụ chính của công chức đầu mối kiểm soát TTHC
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các Kế hoạch liên quan công tác cải cách, kiểm soát TTHC hàng năm.
Tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội nghị, hội thảo chuyên đề liên quan đến nhiệm vụ kiểm soát TTHC do Bộ, ngành, địa phương tổ chức. Đồng thời, tổ chức triển khai, hướng dẫn các nội dung đã được tập huấn, phổ biến tài liệu cho các bộ phận chuyên môn biết, thực hiện.
Đề xuất các cơ quan chức năng hoặc người có thẩm quyền biểu dương hoặc khen thưởng đối với công chức, viên chức có sáng kiến, giải pháp cải cách TTHC và biện pháp chấn chỉnh, xử lý các trường hợp thực hiện không đúng quy định về kiểm soát TTHC.
Kiểm soát quy định về TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do sở, ban, ngành được giao chủ trì soạn thảo như: Hướng dẫn công chức, viên chức của đơn vị thực hiện đánh giá tác động TTHC, tính toán chi phí tuân thủ; phối hợp kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ và biểu mẫu đánh giá tác động; phối hợp với các công chức soạn thảo nghiên cứu tiếp thu ý kiến góp ý của Văn phòng UBND tỉnh; tham gia tham vấn, các buổi làm việc về vấn đề liên quan đến TTHC trong dự thảo văn bản QPPL.
Kiểm soát việc công bố TTHC: Hướng dẫn các phòng, ban chuyên môn rà soát, thống kê TTHC; tổng hợp danh mục TTHC; trình UBND tỉnh công bố chi tiết TTHC; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử khi công bố TTHC; kiểm tra các TTHC nhập trên CSDLQG.
Kiểm soát việc niêm yết, công khai TTHC: Giúp thủ trưởng đơn vị đôn đốc, kiểm tra việc niêm yết công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị; tham mưu lãnh đạo hình thức công khai, niêm yết TTHC khoa học, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp dễ dàng tìm hiểu và tiếp cận; theo dõi, kiểm tra việc công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị.
 
Ảnh niêm yết TTHC tại Trung tâm HCC tỉnh Bình Thuận – Nguồn: binhthuan.gov.vn
 


Tham mưu, giúp thủ trưởng đơn vị rà soát, đơn giản hóa TTHC theo chỉ đạo của cấp trên hoặc chủ động rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.
Trực tiếp tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; phối hợp xác minh, làm rõ thông tin phản ánh, kiến nghị; giúp thủ trưởng đơn vị xử lý hoặc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những biện pháp cần thiết để chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; đăng tai công khai kết quả xử lý, giải quyết PAKN trên trang tin điện tử và hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời PAKN.
Tổng hợp, thống kê số liệu và xây dựng báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị.
Thường xuyên tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra công tác kiểm soát TTHC của cơ quan, đơn vị; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện truyền thông về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC của cơ quan, đơn vị.
Quản lý, bảo mật tài khoản đăng nhập các Hệ thống thông tin liên quan về công tác kiểm soát TTHC khi được giao (CSDL về TTHC, Hệ thống thông tin tiếp nhận PAKN,…).
Phòng Nội chính và kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng UBND tỉnh giữ vai trò đầu mối liên lạc, trao đổi, chia sẻ thông tin hai chiều với cán bộ đầu mối cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh. Việc trao đổi thông tin khuyến khích thực hiện qua thư điện tử, kết nối Zalo, hạn chế việc sử dụng văn bản giấy./.
Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC