Kết quả kiểm tra công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2019 của tỉnh Tây Ninh

18/09/2019

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2019, từ ngày 6-20/9/2019, Đoàn kiểm tra công tác CCHC và kiểm soát TTHC tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra tại 8/19 sở, ban, ngành tỉnh; 9/9 UBND cấp huyện và 18/95 UBND cấp xã.

Ảnh: Kiểm tra công tác CCHC và kiểm soát TTHC tại huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh

 
Nội dung kiểm tra tập trung vào việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2019 (công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; công tác cải cách thể chế; công tác cải cách và kiểm soát TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước).
Về kết quả đạt được
Trên cơ sở Kế hoạch CCHC và kiểm soát TTHC năm 2019 của tỉnh, các cơ quan có tổ chức triển khai và cụ thể hóa bằng Kế hoạch CCHC và kiểm soát TTHC của từng cơ quan theo đúng nhiệm vụ được giao. Các văn bản chỉ đạo và thông tin liên quan đến CCHC và kiểm soát TTHC được tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân thông qua các cuộc họp ở địa phương, báo Tây Ninh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, các Đài phát thanh cấp huyện và cấp xã, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của từng cơ quan.
Các cơ quan được kiểm tra đã xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL năm 2019 để thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc ban hành VBQPPL của địa phương, tham mưu ban hành VBQPPL của các Sở, ngành tỉnh cơ bản được thực hiện theo Luật Ban hành VBQPPL năm 2015.
Hiện nay, tất cả các sở, ngành tỉnh, địa phương đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố, công khai toàn bộ danh mục TTHC tại 03 cấp chính quyền theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ. Đã cập nhật, niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định; đã bố trí cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC và thực hiện chế độ chính sách đúng theo quy định. 
Các cơ quan đã triển khai việc rà soát TTHC, một số cơ quan như Sở Xây dựng, UBND huyện Bến Cầu…đã hoàn thành và trình UBND tỉnh ban hành quyết định thông qua phương án rà soát, đơn giản hóa các TTHC trong năm 2019 theo đúng Kế hoạch.
Các cơ quan được kiểm tra đang xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.
Việc sắp xếp, bố trí, điều động công chức, viên chức tại các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã từng bước hoàn thiện đúng theo yêu cầu về số lượng người làm việc đối với từng vị trí việc làm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo Đề án vị trí việc làm của từng cơ quan đã được phê duyệt.
Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý được các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố có ban hành và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của cơ quan, có cử công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trên toàn tỉnh.
Việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức được các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục và quy định của UBND tỉnh ban hành theo năm.
Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC của các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Các cơ quan, địa phương đã ban hành quyết định kiện toàn và bố trí công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa theo đúng quy định.
Các cơ quan, địa phương có triển khai, thực hiện Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về tổ chức đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Hệ thống một cửa điện tử hầu hết được các cơ quan thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.
 
Ảnh: Người dân nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh
 
Các cơ quan, địa phương đã thực hiện tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP có những chuyển biến rõ nét về chất lượng và có hiệu quả. Các đơn vị sự nghiệp công lập đều được giao tự chủ về tài chính theo quy định của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; có xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định, chủ động sử dụng nguồn lực tài chính, lao động, cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động phân bổ nguồn kinh phí được giao theo nhu cầu chi thực tế, đảm bảo tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả, để chi tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo quy định hiện hành.
Hệ thống văn phòng điện tử (eGov) đã được 100% các các sở, ngành, địa phương triển khai sử dụng. Qua đó đáp ứng đầy đủ quy trình xử lý văn bản đến và văn bản đi; Thực hiện liên thông văn bản nội bộ cơ quan tương đối tốt, các văn bản được xử lý trên Hệ thống quản lý văn bản (eGov) và có sử dụng chữ ký số chứng thực văn bản đúng quy định.
Trang thông tin điện tử của các sở, ngành tỉnh, địa phương tiếp tục được  duy trì và khai thác sử dụng từng bước ổn định. Cổng thông tin hỏi đáp trực tuyến hầu hết các cơ quan đều thực hiện trả lời câu hỏi đúng hạn khi có phát sinh. Hệ thống thông tin báo cáo Kinh tế - Xã hội hầu hết các đơn vị thực hiện cập nhật đầy đủ số liệu kịp thời.
Về tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những kết quả đã làm được như trên, qua kiểm tra Đoàn kiểm tra phát hiện một số sai sót, hạn chế như: Công tác phối hợp giải quyết TTHC liên thông chưa chặt chẽ; công tác tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân, tổ chức tham gia và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 vẫn còn thụ động, hạn chế; việc kết nối dữ liệu giữa Hệ thống một cửa điện tử và các phần mềm chuyên ngành do Bộ, ngành Trung ương triển khai chưa thực hiện được; một số đơn vị chưa thực hiện đúng quy trình xử lý văn bản đến và văn bản đi; công chức, viên chức thực hiện công tác CCHC và công nghệ thông tin tại một số cơ quan, đơn vị thiếu về số lượng, yếu về chuyên môn nghiệp vụ…
Về kiến nghị, đề xuất của Đoàn kiểm tra
Từ kết quả kiểm tra cụ thể, Đoàn kiểm tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội dung sau: Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật về CCHC, cũng như những kết quả CCHC của địa phương tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp để giúp họ nâng cao nhận thức, tin tưởng và đưa ra những đánh giá, ghi nhận chính xác về những nỗ lực của chính quyền địa phương trong công tác CCHC; chú trọng tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích; tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận Một cửa các cấp theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, bảo đảm thực chất…Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thành Chung –TT. HCC tỉnh Tây Ninh