Tây Ninh ban hành quy chế phối hợp trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

18/09/2019

Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 1957/QĐ-UBND, bao gồm 03 Chương và 09 Điều.

 

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm phối hợp, trình tự và thời gian giải quyết TTHC giữa Sở Tài chính, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Nguyên tắc phối hợp là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và chịu trách nhiệm về tình hình, kết quả giải quyết các TTHC thuộc phạm vi phụ trách. Việc phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và các quy định pháp luật có liên quan, không làm ảnh hưởng đến hoạt động riêng của từng cơ quan, đơn vị; đảm bảo có sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, thống nhất trong suốt quá trình giải quyết TTHC từ lúc tiếp nhận, giải quyết đến trả kết quả giải quyết.
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC do Sở Tài chính trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Trường hợp hồ sơ TTHC do Sở Tài chính chuyển đến không đảm bảo đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định, kịp thời chuyển trả cho Sở Tài chính để bổ sung theo quy định. Trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền; chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Sở Tài chính theo đúng thời hạn quy định.
Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì đầu mối tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong quy trình một cửa liên thông giải quyết TTHC; kiểm soát toàn bộ quy trình, tiến độ giải quyết TTHC; chủ động và kịp thời đôn đốc các cơ quan phối hợp và Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thực hiện đúng quy trình giải quyết TTHC đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hồ sơ giải quyết TTHC để xem xét, quyết định theo thẩm quyền (gửi thông qua Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh), đảm bảo đầy đủ hồ sơ, thời hạn theo quy định. Tờ trình phải thể hiện rõ ràng, cụ thể nội dung đề xuất, cơ sở giải quyết; đối với hồ sơ phải phối hợp lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình xem xét thẩm tra, thẩm định hồ sơ thì Tờ trình phải trình bày đầy đủ, rõ ràng ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Kho bạc Nhà nước tỉnh trên cơ sở hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công do Sở Tài chính gửi Kho bạc nhà nước tỉnh để chi từ tài khoản tiền tạm giữ xử lý tài sản công. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Kho bạc nhà nước tỉnh thực hiện kiểm soát, phê duyệt lệnh chi và thông báo kết quả phê duyệt cho Sở Tài chính để thực hiện quy trình tiếp theo và chuyển trả kết quả cho cơ quan, đơn vị đúng thời gian quy định. Thực hiện Thư xin lỗi trong trường hợp để trễ hạn trong việc giải quyết thủ tục hành chính so với quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt.
Ngoài ra, để thực hiện tốt quy định trên, UBND tỉnh giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND cấp huyện; các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có văn bản kiến nghị gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
 
Thành Chung –TT. HCC tỉnh Tây Ninh