Quảng Ninh với những kết quả đáng ghi nhận trong cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh quý III năm 2019

23/09/2019

Tập trung giải quyết thủ tục hành chính theo phương thức “4 tại chỗ”, “5 tại chỗ”; tăng số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; triển khai có hiệu quả các nội dung liên quan đến phát triển nguồn nhân lực; … đó là những nhiệm vụ đã được các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

Nhờ nỗ lực đưa ra các giải pháp tích cực, hiệu quả của các sở, ngành được giao đầu mối triển khai các mục tiêu theo Nghị quyết số 02/NQ-CP, một số chỉ tiêu đặt ra nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh tiếp tục được duy trì trong quý III năm 2019. Cụ thể:
- Chỉ số cải thiện thứ hạng khởi sự kinh doanh: tổng thời gian hoàn thành các thủ tục khởi sự doanh nghiệp tại Quảng Ninh là 06 ngày; thành lập doanh nghiệp tối đa còn 02 ngày (giảm 01 ngày so với quy định), trong đó, tỉnh Quảng Ninh đã cắt giảm 50% thời gian thực hiện thủ tục liên quan đến gia nhập thị trường.
- Chỉ số đơn giản hóa, điện tử hóa thủ tục, rút ngắn thời gian nộp thuế và bảo hiểm xã hội: thời gian nộp thuế dưới 117 giờ, trong đó có 99,9% doanh nghiệp kê khai thuế điện tử và 99% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử; thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuế trước được rút ngắn là dưới 06 ngày, hoàn thuế sau là dưới 40 ngày và 100% hồ sơ hoàn thuế được giải quyết đúng theo quy định; thời gian thực hiện thủ tục bảo hiểm xã hội được rút ngắn dưới 49 giờ.
- Chỉ số đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan: không quá 52 ngày.
- Chỉ số đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian và cải thiện thứ hạng tiếp cận điện năng: thời gian tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh hiện nay còn 24 ngày.
- Chỉ số đơn giản hóa, điện tử hóa thủ tục, giảm thời gian chi phí giao dịch thương mại qua biên giới: thời gian thông qua đối với hàng hóa xuất khẩu là 03 giờ 19 phút (giảm 01 giờ so với năm 2018); thời gian thông qua đối với hàng nhập khẩu là 09 giờ 59 phút (giảm 14 giờ so với năm 2018). Quảng Ninh đã triển khai giai đoạn 2 Đề án Mô hình thực hiện thủ tục và quản lý hải quan tập trung tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái; mở rộng hệ thống giám sát tự động tại các kho, bãi, cảng để tăng cường ứng dụng CNTT.
- Chỉ số đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian, chi phí thực hiện đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản: rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp là không quá 14 ngày; thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu không quá 07 ngày;...
Kết quả trên đây là minh chứng rõ nét của việc Quảng Ninh tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018, duy trì trong nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước trong 06 năm liên tiếp.
Để tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, trong quý IV năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây: (1) tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo Kế hoạch của UBND về thực hiện chủ đề năm 2019 “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”; (2) đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, tăng số lượng thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện theo phương thức “4 tại chỗ”, “5 tại chỗ”, phát triển nguồn nhân lực; (3) tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển; (4) xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương; (5) tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh./.
Phạm Thị Thanh Hà
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.