Lâm Đồng đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

30/09/2019

Theo Báo cáo số 221/BC-UBND ngày 25/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho thấy tỉnh đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ và đạt được nhiều kết quả rất đáng được ghi nhận.

Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 2266/KH-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm chất lượng cũng như yêu cầu về tiến độ so với kế hoạch.
Cụ thể: Đã thực hiện kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đảm bảo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp (thanh tra, kiểm tra không quá 1 lần/năm đối với doanh nghiệp); đã tiến hành hậu kiểm 66 doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh. Sau khi kiểm tra nhắc nhở, hầu hết các doanh nghiệp vi phạm đã khắc phục theo yêu cầu; rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng xuống còn tối đa là 24 ngày; thực hiện nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ và đăng ký sở hữu trí tuệ; nâng cao chất lượng thẩm định, rà soát, hệ thống hoá các quy định pháp luật; đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; đã triển khai hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cho 20/20 cơ quan cấp tỉnh, 12/12 UBND cấp huyện, thành phố, 147/147 UBND cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh theo hướng thuê dịch vụ CNTT. Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã được tích hợp lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và kết nối với Hệ thống một cửa điện tử Quốc gia; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
Bên cạnh những kết quả đạt được như đã nêu ở trên, báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, cụ thể: Cải cách TTHC trên một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp chưa thật triệt để; vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn theo quy định, chất lượng giải quyết các TTHC chưa cao; việc tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản để triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các văn bản của Trung ương hoặc việc kiến nghị điều chỉnh, loại bỏ các cơ chế chính sách, TTHC không còn phù hợp còn chưa kịp thời; vẫn còn những lĩnh vực TTHC chưa kịp thời rà soát, công bố theo quy định; đội ngũ cán bộ, công chức vẫn còn một số hạn chế về chuyên môn, kỹ năng hành chính; công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh còn chưa chặt chẽ, chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong quản lý doanh nghiệp; một bộ phận doanh nghiệp chưa đầu tư nhiều cho nghiên cứu, tìm kiếm thị thị trường, chưa chủ động trong công tác kết nối, nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ; ít tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị, quản lý điều hành; công tác thu thập thông tin thị trường lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn.
Trên cơ sở đó Tỉnh cũng đưa ra các giải pháp để triển khai có hiệu quả Nghị quyết, cụ thể: Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ liên quan đến cải cách TTHC tại cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện đúng các quy định của Chính phủ, của tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện các TTHC thông qua trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị hành chính thuộc tỉnh và phần mềm một cửa điện tử; tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có chứa đựng TTHC để kịp thời đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp; nâng cao chất lượng công tác góp ý, thẩm định và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tăng cường công tác phối hợp hậu kiểm giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như trao đổi kết nối thông tin về doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện minh bạch hóa quy trình giải quyết hồ sơ, công việc nhằm tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp tìm hiểu, theo dõi và giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành đối với các cơ quan hành chính nhà nước, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, trình độ, kỹ năng, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu doanh nghiệp./.
Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát TTHC