Kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Tây Ninh trong quý III năm 2019

29/10/2019

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh, việc triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 trong quý III năm 2019 trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

(Ảnh: Họp BCĐ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh, nguồn: https://tayninh.gov.vn)

 


Kết quả thực hiện quý III năm 2019
Đã triển khai, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh. Đối với việc triển khai các dự án công nghệ thông tin tỉnh đã chỉ đạo đơn vị chuyên trách triển khai thực hiện theo đúng Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Hiện nay, tất cả các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh đều được cấp chứng thư số chuyên dùng Chính phủ để giao dịch điện tử.
Đã giao Sở Thông tin và Truyền thông dựa trên dự thảo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 do Bộ Thông tin và Truyền thông dự thảo để chuẩn bị dự thảo Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh phiên bản 2.0 và sẽ kịp điều chỉnh, ban hành khi Khung kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 được an hành. Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng trục liên thông dữ liệu của tỉnh (LGSP) làm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu giữa các đơn vị, địa phương trong tỉnh và kết nối với nền tảng chia sẻ dữ liệu của quốc gia (NGSP) để kết nối với các Bộ, ngành Trung ương trong năm 2019. Phối hợp với Tập đoàn VNPT xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin quản lý đất đai thí điểm cho 01 huyện của tỉnh
Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành được triển khai theo mô hình tập trung và được kết nối trên trục liên thông. Đến nay, số lượng cơ quan, đơn vị đã triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành đạt 100% cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Các văn bản được trao đổi và xử lý trên môi trường mạng liên thông từ cấp tỉnh đến cấp huyện thực hiện nhanh chóng, đảm bảo thông tin chỉ đạo kịp thời, chính xác, nâng cao hiệu quả công tác quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh đã được trang bị thiết bị tường lửa tích hợp khả năng chống xâm nhập và thiết bị lưu trữ dữ liệu dự phòng cho hầu hết cơ quan hành chính các cấp. Tất cả các cơ quan nhà nước đều được trang bị phần mềm chống mã độc theo Chỉ thị 14/CT-TTg. Đồng thời, đã tổ chức tập huấn, diễn tập và chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng khi có sự cố xảy ra.
Tỉnh đã ban hành Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
Về đề xuất, kiến nghị
Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành đẩy nhanh triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia; tích hợp, chia sẻ các dữ liệu để địa phương khai thác, sử dụng phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử. Bộ Thông tin và Truyền thông sớm có văn bản quy định về chính sách ưu đãi, thu hút nguồn nhân lực về CNTT trong cơ quan nhà nước. Sớm đề xuất bảng lương công chức, viên chức và phụ cấp ưu đãi theo nghề chuyên ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin... Ban Cơ yếu Chính phủ nên ủy quyền, chuyển giao cho địa phương các công cụ khắc phục một số sự cố đơn giản đối với chứng thư số như khôi phục mật khẩu, mã pin…
Thành Chung –TT. HCC tỉnh Tây Ninh