Quảng Nam phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC lĩnh vực Xây dựng và Người có công

05/11/2019

Thực hiện Kế hoạch rà soát TTHC năm 2019, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 09 TTHC trong lĩnh vực Xây dựng và Người có công.

Đối với lĩnh vực Xây dựng, tỉnh tiến hành rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa đối với 07 thủ tục, cụ thể như sau: (1) Đề xuất Bộ Xây dựng trình Chính phủ phân cấp việc cấp mã số chứng chỉ hành nghề và mã số thi sát hạch cho địa phương trong các thủ tục Cấp/nâng hạng/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III; cấp/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hạng II, III; cấp lại nội dung chứng chỉ năng lực hạng II, III và cấp lại nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III để đảm bảo tạo thuận lợi cho đối tượng thực hiện, giảm thời gian giải quyết thủ tục trên thực tế. (2) Đối với thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đề nghị bổ sung thành phần hồ sơ là Giấy xác nhận đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề để phù hợp với điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng quy định tại Điều 45 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP là phải “đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề”. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam kiến nghi thực thi là Bộ Xây dựng ban hành quy định phân cấp việc cấp mã số chứng chỉ hành nghề và mã số thi sát hạch cho các địa phương thực hiện; địa phương có trách nhiệm báo cáo định kỳ về việc cấp chứng chỉ để Bộ Xây dựng theo dõi, quản lý. Đề nghị sửa đổi Điều 45 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP theo hướng bổ sung Giấy xác nhận đạt yêu cầu sát hạch trong thành phần hồ sơ của thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Đối với lĩnh vực Người có công, tỉnh tiến hành rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa đối với 02 thủ tục, cụ thể như sau: (1) Đề xuất thay thế thành phần hồ sơ “Bản sao bệnh án điều trị vết thương tái phát của bệnh viện cấp huyện trở lên” của thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ” bằng hồ sơ “Tóm tắt bệnh án điều trị vết thương tái phát của bệnh viện cấp huyện trở lên” để tạo thuận lợi cho đối tượng thực hiện. (2) Đề nghị bãi bỏ hồ sơ “Văn bản đính chính của cơ quan có thẩm quyền” tại thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công và có thể căn cứ vào Giấy khai sinh của cá nhân muốn đính chính thông tin để làm căn cứ đính chính thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công. Căn cứ các phương án đơn giản hóa trên, UBND tỉnh Quảng Nam kiến nghị sửa đổi các nội dung cụ thể tại điểm b, khoản 1, khoản 2 Điều 20 và sửa đổikhoản 2, khoản 3 Điều 48 của Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/3/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.
Phương án đơn giản hóa TTHC theo kết quả rà soát của UBND tỉnh Quảng Nam về cơ bản đảm bảo chất lượng, tuy nhiên tỉnh chưa đưa ra được kết quả tính toán chi phí tiết kiệm được sau khi đơn giản hóa các TTHC để làm căn cứ thuyết phục các bộ, ngành về lợi ích mang lại của việc thực thi các phương án đơn giản hóa theo đề xuất của UBND tỉnh Quảng Nam. Các Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa được gửi cho Bộ Xây dựng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để xem xét, nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền./.

Nguyễn Thị Trà Lê, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính