Quảng Nam ban hành quy định công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức

05/11/2019

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án văn hóa công vụ, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

(Ảnh: Giải quyết TTHC tại bộ phận Một cửa TP. Tam Kỳ. Nguồn: Quangnam.vn)

 

Quy định gồm 03 chương, 11 điều. Ngoài phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc thực hiện việc xin lỗi được xác định như sau: (1) Tất cả các trường hợp khi giải quyết TTHC sai sót, quá hạn, bị mất, thất lạc, hư hỏng hoặc cán bộ, công chức, viên chức có hành vi không đúng chuẩn mực đều phải thực hiện xin lỗi cá nhân, tổ chức; (2) việc xin lỗi phải được thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác; (3) xin lỗi bằng văn bản, trường hợp sai sót, trễ hạn thì phải nêu rõ lý do và hẹn ngày trả kết quả giải quyết lần sau cho cá nhân, tổ chức theo quy định; (4) bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; (5) cần xác định cụ thể nguyên nhân dẫn đến sai sót, quá hạn, bị mất, thất lạc, hư hỏng hoặc hành vi không đúng chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết TTHC và có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.           Quy định giành một điều để xác định cụ thể 15 trường hợp phải thực hiện xin lỗi. Cơ sở xác định các trường hợp vi phạm là thông qua phần mềm Một cửa điện tử hoặc phiếu hẹn trả kết quả; thông qua kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức theo quy định của Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ; ý kiến phản ánh qua tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp hoặc các cuộc đối thoại trực tiếp của lãnh đạo các cấp, ngành với cá nhân, tổ chức và các tin, bài viết phản ánh trên báo, đài và các phương tiện thông tin đại chúng chính thống khác.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận thông tin phản ánh, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương phải chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra, xác minh thông tin và chịu trách nhiệm về kết quả xác minh thông tin. Nếu thông tin phản ánh chính xác thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương phải có trách nhiệm thực hiện gửi thư xin lỗi cho cá nhân, tổ chức. Nếu thông tin phản ánh không đúng hoặc không có cơ sở để xác định hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương phải có văn bản thông báo lại cho các cá nhân, tổ chức có ý kiến phản ánh được biết.
Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm thực hiện xin lỗi, trực tiếp ký vào văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức và chịu trách nhiệm về việc thực hiện xin lỗi của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đối với các TTHC thực hiện liên thông, cơ quan, đơn vị nào có lỗi thì gửi văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức đến cơ quan, đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ và  công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa của cơ quan, đơn vị đầu mối có trách nhiệm chuyển thư xin lỗi đến cá nhân, tổ chức. Đối với trường hợp quá hạn giải quyết TTHC, Quy định nêu rõ thư xin lỗi phải được thực hiện chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn và phải hẹn lại ngày trả kết quả lần sau cho cá nhân, tổ chức. Thời gian hẹn trả kết quả lần sau tối đa bằng nửa tổng thời gian giải quyết TTHC theo quy định, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định cụ thể về thời gian. Thư xin lỗi phải được lập thành 03 bản; 01 bản gửi cho cá nhân, tổ chức; 01 bản niêm yết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trong thời hạn 05 ngày làm việc, 01 bản được lưu hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm để làm cơ sở xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; quản lý, đánh giá và thực hiện công tác cán bộ theo quy định.
UBND tỉnh Quảng Nam giao Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến, quán triệt Quy định này đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc Quy định này; niêm yết công khai Quy định này tại nơi làm việc của Bộ phận Một cửa và nơi tiếp công dân của cơ quan, đơn vị, địa phương; bổ sung nội dung Quy định vào Quy chế làm việc và Quy chế thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương; xử lý nghiêm đối với các cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; giám sát, theo dõi chặt chẽ các trường hợp vi phạm để có biện pháp khắc phục kịp thời. Giao Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã niêm yết công khai và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; chuyển kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức đến cơ quan, đơn vị có liên quan; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất UBND cùng cấp xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định./.
Nguyễn Thị Trà Lê, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính