Quảng Nam phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đưa vào thực hiện theo quy trình "bốn tại chỗ" tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

06/11/2019

Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/08/2018 của Thủ tướng ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh mục TTHC đưa vào thực hiện theo quy trình"bốn tại chỗ" tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Ảnh: Người dân đến thực hiện TTHC tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam. Nguồn: Internet

 
Theo danh mục được UBND tỉnh phê duyệt, có 662 TTHC của 14 Sở, Ban, ngành đưa vào thực hiện giải quyết theo quy trình bốn bước: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Trong đó, nhiều nhất là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với 108 TTHC, ít nhất là Sở ngoại vụ với 09 TTHC. Ngoài ra, Sở Công Thương và Sở Kế hoạch và Đầu tư mỗi Sở có 90 TTHC, Sở Tư pháp 70 TTHC, Sở Tài nguyên và Môi trường 67 TTHC, Sở Giao thông vận tải 52 TTHC, Sở Khoa học và Công nghệ 33 TTHC, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 32 TTHC, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ mỗi Sở 28 TTHC, Sở Thông tin và Truyền thông 20 TTHC, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu lai 19 TTHC, Sở Xây dựng 16 TTHC.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành nêu trên tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ. Trung tâm Hành chính công tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành thường xuyên cập nhật danh mục TTHC đưa vào thực hiện theo quy trình “bốn tại chỗ” tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện việc giải quyết TTHC theo quy trình “bốn tại chỗ”, kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nguyễn Thị Trà Lê, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính