Tây Ninh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

22/11/2019

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 1703/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực Đường bộ.

Theo đó, UBND tỉnh Tây Ninh kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, cấp và cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hoá bằng xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công - ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt.
Nội dung đơn giản hóa là kiến nghị thay thế thành phần hồ sơ ”Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu” thành “bản phô tô” (bản sao) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký xe ô tô và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản, hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã nếu xe không thuộc sở hữu của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải. Bỏ thành phần hồ sơ Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe ô tô; văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải...
Việc đơn giản hóa các thủ tục nêu trên sẽ giúp cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh.
UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và đơn vị có liên quan gửi phương án đơn giản hóa hoặc sáng kiến cải cách TTHC không thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh cho các Bộ, ngành Trung ương xem xét, quyết định sau khi được UBND tỉnh thông qua. Trình Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời công bố, công khai TTHC sau khi được cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục nêu trên.
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.
Thành Chung –TT. HCC tỉnh Tây Ninh