Tây Ninh ban hành quy chế phối hợp thực hiện TTHC về xét đặc cách, xét tuyển đặc cách và bổ nhiệm vào các chức danh Khoa học và Công nghệ

22/11/2019

Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 2448/QĐ-UBND, bao gồm 03 Chương và 10 Điều.

Quy chế quy định nguyên tắc, trách nhiệm phối hợp, trình tự và thời gian giải quyết giữa Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành liên quan trong việc thực hiện TTHC về xét đặc cách, xét tuyển đặc cách và bổ nhiệm vào các chức danh Khoa học và Công nghệ. Quy chế này áp dụng đối với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ và tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện TTHC.
Nguyên tắc phối hợp là lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của CBCCVC và cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và chịu trách nhiệm về tình hình, kết quả giải quyết các TTHC. Việc phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và các quy định pháp luật có liên quan, không làm ảnh hưởng đến hoạt động riêng của từng cơ quan, đơn vị; đảm bảo có sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, thống nhất trong suốt quá trình giải quyết thủ tục hành chính từ lúc tiếp nhận, giải quyết đến trả kết quả giải quyết.
Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Sở Nội vụ làm cơ sở để xem xét, thẩm định ra quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm vào chức danh Khoa học và Công nghệ. Sau khi nhận kết quả giải quyết TTHC từ Sở Nội vụ phải có trách nhiệm chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công để chuyển trả cho cá nhân, tổ chức.
Sở Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC do Sở Khoa học và Công nghệ gửi đến. Trường hợp hồ sơ chuyển đến không đảm bảo đầy đủ thành phần theo quy định, Sở Nội vụ kịp thời chuyển trả cho Sở Khoa học và Công nghệ để bổ sung. Trên cơ sở văn bản đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ, xem xét, thẩm định công nhận kết quả về xét đặc cách, xét tuyển đặc cách và bổ nhiệm vào các chức danh Khoa học và Công nghệ.
Đối với việc bổ nhiệm chức danh Khoa học và Công nghệ hạng II, trên cơ sở hồ sơ Sở Nội vụ gửi đến, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh xem xét, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh gửi văn bản đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cho ý kiến. Sau khi có ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ gửi thông báo kết quả về Sở Nội vụ để Sở Nội vụ ra Quyết định bổ nhiệm. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu lấy kết quả thực hiện Quy chế này là một trong những tiêu chí đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các cơ quan.
Thành Chung –TT. HCC tỉnh Tây Ninh