Tiền Giang triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

05/01/2017

Để việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công ích tạo thuận lợi hơn nữa cho các tổ chức và cá nhân, ngày 29/12/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành văn bản số 6041/UBND-NC chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh

Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có nhiệm vụ tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các nội dung của Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời chủ động lập danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích đối với thủ tục hành chính yêu cầu tổ chức, cá nhân không được ủy quyền và phải có mặt trực tiếp để giải quyết và danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trước ngày 25 tháng 01 năm 2017 để người dân biết, lựa chọn thực hiện.
Công khai, niêm yết tại nơi giải quyết thủ tục hành chính, trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (nếu có) danh mục và nội dung những thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố. Tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố; rà soát các quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành để kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế phù hợp với phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho nhân viên bưu chính thuộc doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.
Công khai địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (nếu có) để tổ chức, cá nhân có thể liên lạc trước, trong khi và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Kết nối mạng thông tin liên lạc với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để phối hợp trong việc nhận, trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân và đúng thời hạn theo quy định.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý hành vi vi phạm của công chức, viên chức, người lao động làm mất, thất lạc, hư hỏng hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; chậm trễ trong việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; cản trở tổ chức, cá nhân lựa chọn việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; không công khai thủ tục hành chính; công khai không đúng, không đầy đủ thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật hoặc các hành vi khác vi phạm Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.
Các cơ quan, đơn vị đã triển khai hệ thống một cửa điện tử phải ký hợp đồng thỏa thuận với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích triển khai tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử trong các cơ quan nhà nước của cơ quan, đơn vị và đưa vào sử dụng chính thức. Công chức, viên chức của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị khi tiếp nhận hồ sơ phải đưa vào phần mềm một cửa, in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả gửi người dân từ phần mềm.
Ngoài các nội dung trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao trách nhiệm cho: Sở Tư pháp thực hiện việc nhập và công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính và công khai thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, ban hành theo thẩm quyền các quy định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; hướng dẫn và kiểm tra, giám sát doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg và tổng hợp vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết cũng như đánh giá nhu cầu và khả năng cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc cung ứng dịch vụ bưu chính công ích;
Sở Tài chính hướng dẫn việc thu phí, lệ phí của các thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích phù hợp với quy định hiện hành.
Đồng thời, đề nghị doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nội dung của Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg trong toàn ngành; thực hiện đúng quy định về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân; nộp đầy đủ, đúng thời hạn tiền phí, lệ phí đã thu từ tổ chức, cá nhân cho cơ quan có thẩm quyền. Phối hợp với các cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính để bồi dưỡng và tập huấn cho nhân viên bưu chính về quy trình nghiệp vụ có liên quan đến việc tiếp nhận, trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính (nếu có), giá cước dịch vụ chuyển phát hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích./.
Phạm Viết Hữu
Cục kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ

File đính kèm