Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

11/01/2017

Ngày 26 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 448/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 đề ra một số nội dung chính, gồm: Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh; công bố, công khai, thực hiện niêm yết thủ tục hành chính theo đúng hướng dẫn; xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị và thực hiện thông tin, truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.
Kế hoạch đặt ra mục tiêu triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm công khai, minh bạch các quy định; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. 
Đồng thời kế hoạch cũng xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, thời hạn hoàn thành của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn công tác kiểm soát thủ tục hành chính với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác thi đua khen thưởng; xử lý kịp thời những cá nhân, tập thể có hành vi tiêu cực trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.
UBND tỉnh giao Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp, UBND huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của cơ quan, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh./.
Nguyễn Đắc Hoàn
Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Kinh tế tổng hợp
File đính kèm