Tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh

29/12/2019

Ngày 13/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 3123/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2020.

Về mục tiêu và yêu cầu của Kế hoạch
Đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm chi phí, thời gian giải quyết TTHC trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của các quy định TTHC; tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, bảo đảm cho sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội.
Công tác rà soát, đánh giá TTHC phải được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đúng thời gian, đảm bảo thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC hiện hành, nhất là các TTHC liên quan trực tiếp đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; việc rà soát, đánh giá phải thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP
Về nội dung rà soát
Tập trung rà soát, đánh giá các quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; trọng tâm là rà soát các quy định, TTHC có số lượng phát sinh nhiều và liên quan trực tiếp đến đời sống, hoạt động sản xuất đầu tư, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.
Ưu tiên lựa chọn rà soát các TTHC hoặc quy định có liên quan phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết thực tế; chú trọng lựa chọn rà soát các TTHC có quy định về yêu cầu điều kiện, thành phần hồ sơ chưa tạo thuận lợi cho đối tượng thực hiện TTHC; TTHC có yêu cầu nộp bản sao chứng thực đối với giấy tờ, hồ sơ; TTHC quy định thời hạn giải quyết nhiều hơn so với thực tế có thể thực hiện để đề xuất phương án đơn giản hóa.
Về tổ chức thực hiện
Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp, tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình, kết quả triển khai để có biện pháp xử lý đối với những cơ quan, đơn vị không thực hiện, không báo cáo kịp thời các nội dung theo kế hoạch.
Các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; tổ chức phổ biến, quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt kế hoạch và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng và kết quả; đồng thời hoàn thành việc rà soát, tổng hợp gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 31/8/2020 để tổng hợp, kiểm tra đánh giá chất lượng.
UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát và phối hợp với các sở, ngành tỉnh trong công tác rà soát, đánh giá, đơn giản hóa đối với TTHC do cấp huyện quản lý đảm bảo đúng thời gian, tiến độ; chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã xây dựng kế hoạch, thực hiện việc rà soát TTHC tại cơ quan, đơn vị./.

Đắc Hoàn
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính