Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của tỉnh Đồng Tháp

29/12/2019

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 274/KH-UBND kiểm tra công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2020

Mục đích, yêu cầu và đối tượng kiểm tra
Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích nắm bắt tình hình triển khai và thực hiện công tác cải cách, kiểm soát TTHC tại các đơn vị, địa phương trong năm 2020; phát hiện những tồn tại, hạn chế để kịp thời chấn chỉnh, đưa ra các giải pháp chỉ đạo, điều hành.
Yêu cầu việc kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch, khách quan và nhanh gọn, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị, địa phương được kiểm tra. Sau kiểm tra, có thông báo kết quả gửi các đơn vị, địa phương được kiểm tra, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.
Đối tượng được kiểm tra là các sở, ban, ngành, thanh tra tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn. Kế hoạch dự kiến thực hiện kiểm tra tại 04 sở, ngành và 12 địa phương cấp huyện trong thời gian từ tháng 03 đến tháng 8 năm 2020. Đoàn kiểm tra sẽ có thông báo cho cơ quan được kiểm tra về chương trình, thời gian kiểm tra cụ thể trước 10 ngày làm việc. Ngoài các cơ quan, đơn vị đã được thông báo tại Kế hoạch, Đoàn kiểm tra có thể tổ chức kiểm tra đột xuất tại một số đơn vị, địa phương có đơn thư, phản ánh, kiến nghị trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC hoặc qua phản ánh của các cơ quan thông tin báo chí.
Nội dung kiểm tra
Một là, công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC.
Hai là, trách nhiệm giải quyết TTHC.
Ba là, việc tham mưu công bố, công khai danh mục TTHC theo quy định.
Bốn là, việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch rà soát TTHC của UBND tỉnh.
Năm là, việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp liên quan đến các quy định về TTHC.
Sáu là, kiểm tra, đánh giá tính đầy đủ, kịp thời, chính xác việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC.
Bảy là, công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC.
Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra; tổng hợp kết quả, thông báo kết luận gửi đến cơ quan, đơn vị được kiểm tra, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh sau khi hoàn thành Kế hoạch./.
Đắc Hoàn
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính