Tây Ninh công bố Chỉ số CCHC năm 2019 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

29/12/2019

Theo Quyết định công bố, tỉnh xác định điểm, thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính của 19 sở, ban, ngành tỉnh và 09 UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

 (Ảnh: Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo công tác CCHC của tỉnh tại cuộc họp BCĐ CCHC tỉnh năm 2019, nguồn: baotayninh.vn) 

Với mục tiêu theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) hàng năm, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 Quy định xác định Chỉ số CCHC đối với các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố và tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, đây là năm đầu tiên Tây Ninh thực hiện thí điểm xác định chỉ số CCHC đối với các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố bằng Phần mềm xác định Chỉ số CCHC tại địa chỉ https://cchc.tayninh.gov.vn.
Kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2019 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện cho thấy: Đối với các sở, ban, ngành tỉnh có 16/19 cơ quan xếp loại Tốt và 03 cơ quan xếp loại Khá. Trong đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh là cơ quan đạt điểm cao nhất với 98,88%; xếp cuối cùng là Sở Ngoại vụ với 72,87% điểm; Đối với UBND các huyện, thành phố Tây Ninh có 5/9 UBND cấp huyện xếp loại Tốt, 04 UBND cấp huyện xếp loại Khá. Trong đó, UBND huyện Tân Châu là cơ quan đạt điểm số cao nhất là 86,8% điểm;  xếp cuối cùng là UBND huyện Trảng Bàng với 71,07% điểm.
Tại Quyết định UBND tỉnh giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh công khai toàn bộ nội dung Quyết định này lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Đồng thời, gửi nội dung Quyết định cho các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố. Việc công bố kết quả chỉ số CCHC được tiến hành vào cuộc họp gần nhất của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh.
Thành Chung –TT. HCC tỉnh Tây Ninh