Tây Ninh ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc tỉnh

29/12/2019

Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND, bao gồm 03 Chương và 14 Điều.

Quy chế không áp dụng đối với việc gửi, nhận văn bản điện tử có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật. Quy chế áp dụng đối với UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Nguyên tắc phát hành, tiếp nhận văn bản điện tử phải thực hiện quy định tại Điều 5 của Luật giao dịch điện tử và tuân theo các quy định khác của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh, an toàn thông tin và văn thư, lưu trữ. Tất cả các văn bản điện tử thuộc thẩm quyền ban hành và giải quyết của các cơ quan, đơn vị phải được phát hành, tiếp nhận qua phần mềm văn phòng điện tử eGov, trừ các trường hợp bên gửi hoặc bên nhận chưa xây dựng phần mềm quản lý văn bản và một số trường hợp khác theo quy định tại Quy chế…Các cơ quan, đơn vị không phát hành văn bản giấy khi đã gửi văn bản điện tử được ký số, trừ các trường hợp quy định phải gửi kèm văn bản giấy theo quy định tại Quy chế.

Gửi, nhận văn bản điện tử phải đảm bảo yêu cầu tại Điều 6 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg. Khi nhận được văn bản điện tử đến, văn thư bên nhận phải xử lý ngay, không chờ văn bản giấy và chuyển xử lý theo quy trình sau khi nhận, chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo.

Giá trị pháp lý của văn bản điện tử, văn bản điện tử đã ký số theo quy định của pháp luật được gửi, nhận qua phần mềm văn phòng điện tử eGov theo Quy chế này có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy và thay cho việc gửi, nhận văn bản giấy.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tiếp nhận, phát hành văn bản điện tử thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và UBND; Chủ tịch UBND tỉnh. Văn phòng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tiếp nhận, phát hành thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị mình; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn đó.

Văn phòng HĐND, UBND cấp huyện tiếp nhận, phát hành thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của UBND; Chủ tịch UBND cấp huyện. Văn phòng UBND cấp xã tiếp nhận, phát hành thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của UBND; Chủ tịch UBND cấp xã.     

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện việc kết nối, liên thông giữa Trục liên thông của tỉnh với Trục liên thông văn bản quốc gia. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, công nghệ đáp ứng yêu cầu theo quy định tại chương III, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước… Đưa kết quả tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản eGov vào đánh giá điểm cải cách hành chính và điểm ứng dụng công nghệ thông tin đối các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, kết nối, liên thông cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Thường xuyên theo dõi kiểm tra, giám sát tình hình tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại địa phương, đơn vị để kịp thời phát hiện và giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại…Bố trí nhân sự phụ trách công nghệ thông tin thực hiện việc quản trị Hệ thống và kịp thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá trình tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại địa phương, đơn vị.

Thành Chung –TT. HCC tỉnh Tây Ninh