Hải Phòng tập trung cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

23/12/2019

UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 2677/QĐ-UBND thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực Quản lý Đầu tư và Quản lý quy hoạch xây dựng.  

Theo đó, UBND tỉnh Tây Ninh kiến nghị đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (đối với trường hợp không phải lấy ý kiến bộ chuyên ngành) và thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với công trình có ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng sử dụng nguồn vốn khác trong khu kinh tế, khu công nghiệp.
Nội dung đơn giản hóa là kiến nghị bỏ thành phần hồ sơ đối với quy định là bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu văn phòng đại diện; giảm mức lệ phí thực hiện thủ tục hành chính từ 3.000.000 đồng xuống mức 2.000.000 đồng; quy định cụ thể thời gian cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện việc kiểm tra, nghiệm thu công trình; rút ngắn thời gian giải quyết…

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và đơn vị có liên quan gửi phương án đơn giản hóa hoặc sáng kiến cải cách TTHC không thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh cho các Bộ, ngành Trung ương xem xét, quyết định sau khi được UBND tỉnh thông qua. Trình Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời công bố, công khai TTHC sau khi được cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục nêu trên.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.
Thành Chung –TT. HCC tỉnh Tây Ninh