Tây Ninh kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh

23/03/2020

Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc BCĐ CCHC tỉnh Tây Ninh được kiện toàn theo Quyết định số 298/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.

(Ảnh: Họp BCĐ CCHC tỉnh Tây Ninh, nguồn: Internet)


 
Theo đó, Trưởng BCĐ là Chủ tịch UBND tỉnh. Phó Trưởng BCĐ là Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND  và UBND  tỉnh; các Ủy viên là đại diện lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương , Kế hoạch và Đầu tư , Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính và Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND  tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND thành phố Tây Ninh, UBND thị xã Hòa Thành. Tổ Chuyên viên giúp việc BCĐ là đại diện lãnh đạo cấp phòng và chuyên viên các sở, ngành liên quan.
 BCĐ triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X “về CCHCC giai đoạn 2016 - 2020” có nhiệm vụ hướng dẫn, triển khai, tổ chức thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X “về CCHC giai đoạn 2016 - 2020”.
Thường trực BCĐ đặt tại Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và được sử dụng con dấu của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh để thực hiện nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của BCĐ được đảm bảo từ nguồn ngân sách của tỉnh hàng năm thực hiện nhiệm vụ CCHC cấp cho Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.
 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Thành Chung –TT. HCC tỉnh Tây Ninh