Tây Ninh công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử năm 2019 đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

23/03/2020

Theo Quyết định công bố, tỉnh xác định điểm, thứ hạng mức độ chính quyền điện tử của 20 sở, ban, ngành tỉnh, 09 UBND cấp huyện và 94 UBND cấp xã.

(Ảnh: Sơ kết 01 năm triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Tây Ninh, Nguồn: Internet)

 

Năm 2019, công tác đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh được thực hiện cho cả 3 cấp (sở, ban, ngành và cấp huyện, cấp xã) và đánh giá trên 2 nhóm tiêu chí: Nhóm tiêu chí đánh giá điều kiện sẵn sàng Chính quyền điện tử (với 3 hạng mục: Cơ sở hạ tầng thông tin, nhân lực CNTT, môi trường chính sách) và Nhóm tiêu chí đánh giá kết quả chính quyền điện tử đạt được (với 4 hạng mục: Mức độ hiện diện, mức độ tương tác, mức độ giao dịch, mức độ chuyển đổi).

Cacchs thức thực hiện là rà soát điểm số tự đánh giá của các đơn vị, đối chiếu số liệu kiểm tra thực tế theo từng hạng mục, tính điểm, tổng điểm của các hạng mục để xếp hạng tổng thể cho cơ quan, đơn vị.
Kết quả xếp hạng, ở cấp tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông xếp hạng 1 với 141 điểm, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh xếp hạng 2 với 140,5 điểm. Sở Ngoại vụ có số điểm thấp nhấp 121.5 điểm, xếp hạng thứ 13.
Ở cấp huyện, UBND Gò Dầu xếp hạng 1 với 131.63 điểm, UBND Tân Châu xếp hạng 2 với 126,1 điểm; UBND thị xã Trảng Bàng có số điểm thấp nhất 101,73 điểm, xếp hạng 9.
Xếp hạng nhất ở cấp xã bao gồm: UBND phường 3 (thành phố Tây Ninh) 34,79 điểm, UBND xã Tân Lập (Tân Biên) 32,6 điểm, UBND xã Thạnh Đông (Tân Châu) 36,1 điểm, UBND xã Phước Thạnh (Gò Dầu) 36 điểm, UBND xã Phước Lưu (Trảng Bàng) 33,31 điểm, UBND thị trấn Châu Thành (Châu Thành) 36,98 điểm, UBND xã Trường Đông (Hòa Thành) 34 điểm, UBND xã Lợi Thuận (Bến Cầu) 30,02 điểm, UBND xã Bến Củi (Dương Minh Châu) 37,3 điểm./.

Thành Chung –TT. HCC tỉnh Tây Ninh