Bình Phước ban hành Kế hoạch đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và kế hoạch Rà soát, đánh giá TTHC năm 2020

23/03/2020

Kế hoạch được ban hành nhằm giúp các cơ quan có thẩm quyền nắm được tình hình hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết TTHC của cán bộ, công chức, viên chức, các đơn vị. Đồng thời, cụ thể hóa nội dung, phạm vi và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong rà soát, đánh giá TTHC.

Về nội dung đánh giá giải quyết TTHC
Kết quả đánh giá được áp dụng vào phân loại, chấm điểm thi đua của cán bộ, công chức, viên chức, phòng chuyên môn thuộc sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Kết quả đánh giá được công khai trên Cổng dịch vụ công,  Hệ thống thông tin điện tử của UBND tỉnh, trang thông tin điện tử của sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Trên cơ sở kết quả đánh giá nhân rộng mô hình, kết quả làm tốt và kịp thời chỉ đạo khắc phục hạn chế, thiếu sót của các nhân, tổ chức trong việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC.
Các nội dung đánh giá bao gồm một số nội dung chính như: Thời gian giải quyết TTHC so với quy định; số lần phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ; số lượng cá nhân, tổ chức phải liên hệ để hoàn thiện hồ sơ; thái độ của cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp nhận và giải quyết TTHC; tiếp thu, giải trình đối với các ý kiến phản ánh của các cá nhân, tổ chức; tiến độ và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến;… Các nội dung đánh giá trên sẽ được quy ra số điểm và xếp loại tương ứng. Theo đó, có 05 mức xếp loại gồm: Xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu.
Văn phòng UBND tỉnh cập nhật, tổng hợp tình hình, kết quả đánh giá thông qua Phiếu đánh giá, kết quả đánh giá trên chức năng đánh giá trực tuyến tại Hệ thống một cửa điện tử, thiết bị đánh giá điện tử tại Bộ phận Một cửa và tình hình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến giải quyết TTHC.
 
(Ảnh minh họa – Nguồn: Internet)

 

Về rà soát, đánh giá TTHC
Tại Kế hoạch xác định 20 thủ tục/nhóm thủ tục trọng tâm rà soát trong năm 2020 liên quan đến các lĩnh vực như: hộ tịch, hành nghề khám chữa bệnh, đường thủy nội địa, xuất bản, văn hóa, đầu tư,… thuộc trách nhiệm của nhiều sở, ban, ngành.
 
Việc rà soát, đánh giá phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Theo đó, kết quả rà soát cần hướng tới các phương án đơn giản hóa như: Tăng cường hậu kiểm; cắt giảm thời gian thực hiện; giảm tần suất thực hiện TTHC; bãi bỏ các hồ sơ giấy tờ mang tính hình thức; không yêu cầu cung cấp thông tin, giấy tờ cơ quan hành chính đã có trong hồ sơ lưu; đẩy mạnh cơ chế liên thông để tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; phân cấp thực hiện một cách khoa học, tránh quá tải tại các đầu mối giải quyết TTHC; giảm sự can thiệp của cơ quan hành chính nhà nước vào hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của cá nhân, tổ chức;…
Các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, quán triệt, triển khai và huy động sự đóng góp trí tuệ của đông đảo cán bộ, công chức, nhà khoa học, chuyên gia vào quá trình rà soát, đánh giá TTHC. Bên cạnh đó cần công khai, minh bạch, tham vấn ý kiến của người dân, doanh nghiệp và khai thác tối đa nguồn lực hợp pháp cho việc rà soát, đánh giá quy định, TTHC.
Trước ngày 15 tháng 9 các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo việc cắt giảm, chi phí trước và sau đơn giản hóa TTHC và dự thảo Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC gửi về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo./.
Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC