Tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

23/03/2020

Ngày 04/3/2020, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Về mục tiêu của Kế hoạch
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng từ 2-4 bậc so với năm 2019 trong bảng xếp hạng PCI của cả nước.
Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; phấn đấu đến hết năm 2020 trên địa bàn tỉnh có trên 2000 doanh nghiệp.
Tiếp tục nâng cap tỷ lệ giao dịch điện tử giữa người dân và doanh nghiệp với chính quyền các cấp; phấn đấu thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp độ 4 ngay trong năm nay, đồng thời đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện
Kế hoạch đưa 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, gồm: (1) Tiếp tục tham mưu, chịu trách nhiệm theo dõi đối với các nhóm chỉ số, chỉ số thành phần; (2) tiếp tục cải thiện điểm số và thứ hạng các chỉ số môi trường kinh doanh; (3) cải cách thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh; (4) tiếp tục thực cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành; (5) đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; (6) phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Với mỗi nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong kế hoạch đã phân công rõ đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện và thời hạn hoàn thành theo các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.
Về tổ chức thực hiện
Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch, cụ thể hóa trong kế hoạch công tác hàng năm, xác định rõ từng mục tiêu nhiệm vụ, biện pháp cụ thể, thường xuyên kiểm tra giám sát tiến độ và kết quả thực hiện; các cơ quan truyền thông chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách, nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, định kỳ hàng quý, năm tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện kế hoạch này và kế hoạch của cơ quan, đơn vị, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch này; định kỳ hàng quý, năm tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả và kịp thời đề xuất UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền.
Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên quang và các tổ chức chính trị, xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để cả hệ thống chính trị tích tực tham gia hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành cùng doanh nghiệp./.

Đắc Hoàn
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính