Công tác cải cách hành chính của thành phố Hải Phòng - kết quả đạt được quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II

23/03/2020

Ngày 12/3/2020, UBND thành phố Hải Phòng có báo cáo về kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020 của thành phố Hải Phòng, trong đó nhấn mạnh một số kết quả nổi bật về công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa nền hành chính.

Về công tác chỉ đạo điều hành, UBND thành phố Hải Phòng đã sớm ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020. Kế hoạch đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan. UBND thành phố tiếp tục chọn chủ đề hành động năm 2020 là “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”. UBND thành phố đã hoàn thành việc đo lường chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố năm 2019. Trong quý I/2020, công tác tuyên truyền cũng được các cơ quan, đơn vị quan tâm. Đã có khoảng 400 tin, bài, phóng sự về cải cách hành chính được tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh tại Hải Phòng, … Ngoài ra, thành phố thực hiện tuyên truyền trên Hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố, Hệ thống thông tin cơ sở, các hình thức cổ động trực quan.

Về cải cách thủ tục hành chính, UBND thành phố Hải Phòng cũng sớm ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn thành phố (Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 13/01/2020). Ngay từ quý I, các cấp, các ngành của Thành phố đã tập trung triển khai Kế hoạch, cụ thể: thực hiện công bố thủ tục hành chính kịp thời, chính xác và chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; thực hiện thí điểm triển khai kết nối, liên thông dữ liệu hộ tịch - bảo hiểm xã hội tại quận Lê Chân; nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết phản ánh, đánh giá của cá nhân, tổ chức về việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, thái độ, hành vi tiêu cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức; đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý và cập nhật kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://pakn.dichvucong.gov.vn.
 
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

 
Về hiện đại hóa nền hành chính, trong quý I, Hải Phòng tiếp tục triển khai thực hiện phần mềm Một cửa điện tử tại các cơ quan, đơn vị; tăng cường đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện cung cấp thông tin công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ; yêu cầu 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết phải được các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện cập nhật, xử lý qua Hệ thống Một cửa điện tử và chịu trách nhiệm nếu để tình trạng hồ sơ quá hạn trên hệ thống. Công tác kiểm tra, hướng dẫn cũng được UBND thành phố đặc biệt quan tâm. UBND thành phố tổ chức đoàn kiểm tra về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử trực tiếp tại 34 sở, ngành, UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố nhằm đánh giá, trao đổi, hướng dẫn các đơn vị triển khai ứng dụng công nghệ thông tin.
Trong quý II năm 2020, UBND thành phố sẽ tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như: tổ chức tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; thường xuyên rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính đáp ứng mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường tuyên truyền về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng và Cổng thông tin điện tử thành phố./.
Phạm Thị Thanh Hà
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.