Kiên Giang kiện toàn cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính

25/03/2020

Theo Quyết định, có 222 cán bộ, công chức gồm: 47 cán bộ, công chức thuộc 22 sở, ban, ngành, 30 cán bộ, công chức thuộc 15 UBND cấp huyện, 145 cán bộ, công chức thuộc 145 UBND cấp xã làm đầu mối công tác kiểm soát TTHC.

Cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC có trách nhiệm tham mưu, giúp Thủ trưởng đơn vị hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp, triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC, một cửa, một cửa liên thông và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị.
Cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC được hưởng mức hỗ trợ theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định nội dung chi và mức chi cho các hoạt động trong công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cụ thể đối với cấp tỉnh: 20.000 đ/người/ngày, đối với cấp huyện, cấp xã: 15.000 đ/người/ngày.
Trước đó, để thực hiện các quy định của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 14/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 582/QĐ-UBND về kiện toàn hệ thống cán bộ, công chức đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh với 222 cán bộ, công chức làm đầu mối công tác kiểm soát TTHC./.
 
Hán Thị Hồng Vân
Cục Kiểm soát TTHC