Tây Ninh ban hành Kế hoạch hoạt động của BCĐ Xây dựng Chính quyền điện tử năm 2020

06/05/2020

​Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 770/QĐ-BCĐXDCQĐT của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo trong năm 2020, cụ thể như sau: (1) Điều phối tập trung các hoạt động chuyển đổi số trong Chính quyền và một số ngành trọng điểm; (2) Triển khai chi tiết Đề án xây dựng chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2020; (3) Triển khai chi tiết Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị; (4) Thực hiện hoàn thành bằng hoặc vượt các chỉ tiêu trong năm 2020 theo Nghị quyết số 17/NQ-CP; (5) Hoàn thành Trục liên thông, kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0; (6) Xây dựng Chương trình chuyển đổi số khi Thủ tướng ban hành quyết định về Đề án chuyển đổi số quốc gia; (7) Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 kết nối liên thông trên Cổng DVC công tỉnh và Cổng DVC Quốc gia; (8) Triển khai có hiệu quả cơ sở dữ liệu đất đai, cung cấp một số tiện ích cho người dân trong việc tiếp cận thông tin về đất đai;… (9) Triển khai giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; (10) Khai trương và tổ chức quản lý, vận hành hiệu quả Trung tâm giám sát, điều hành KTXH tập trung của tỉnh.

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch trên, Ban Chỉ đạo yêu cầu: (1) Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm tham mưu làm việc với các Sở, ngành và Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử cấp huyện rà soát, đơn giản TTHC để thực hiện DVC mức độ 3, 4 và thực hiện trên hệ thống di động; nhiệm vụ chuyển đổi số của các ngành, lĩnh vực và địa phương…Tổ chức Hội nghị cho ý kiến, góp ý về việc triển khai thí điểm phần mềm VNPT-iLis về VSDL đất đai tại huyện Tân Châu và cho ý kiến đề xuất thực hiện giai đoạn tiếp theo. Cho ý kiến về Chương trình chuyển đổi số của tỉnh Tây Ninh. (2) Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tham mưu Đề án trang bị thiết bị CNTT phục vụ chính quyền điện tử tỉnh; Đề án trang bị hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tập trung tỉnh; Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh...; Quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. (3) Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện đối với các nhiệm vụ mà cơ quan, đơn vị chủ trì theo đúng quy định và Quy chế hoạt động của BCĐ chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện…

Thành Chung –TT. HCC tỉnh Tây Ninh