Một số kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ quý I năm 2020 của tỉnh Tây Ninh

06/05/2020

Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ quý I năm 2020 được triển khai đồng bộ, thống nhất, nổi bật là công tác chỉ đạo, điều hành và cải cách TTHC.

(Ảnh: Tọa đàm góp ý  Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành tương đương và UBND cấp huyện của tỉnh Tây Ninh, nguồn: Internet)
 
Về công tác chỉ đạo, điều hành
Tiếp tục chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC; Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Kịp thời xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết TTHC để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm để điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp với thị trường và quyền kinh doanh của doanh nghiệp; xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; kết nối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, định hướng gắn kết đến thị trường quốc tế.

Ban hành Kế hoạch thực hiện dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh” năm 2020. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh: Đào tạo, tư vấn, thông tin, thị trường.

Về công tác cải cách TTHC
Đẩy mạnh hơn nữa triển khai ứng dụng CNTT trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh và của quốc gia, kết hợp phương thức thanh toán điện tử. Rút ngắn thời gian đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh từ 03 ngày xuống còn 01 ngày.

Tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm công khai, minh bạch các TTHC về thuế, cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra và 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, góp phần nâng cao công tác đăng ký kinh doanh để người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công một cách thuận lợi, góp phần giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Trong quý có 86 hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử.

Phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020
Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp nhận nguồn vốn, các quy định pháp luật phù hợp với các hiệp định tự do và điều ước quốc tế có liên quan, vận dụng hợp lý các quy định trong các cam kết quốc tế để bảo vệ lợi ích quốc gia, doanh nghiệp.
Triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình hành động, chỉ đạo các đơn vị tập trung cải cách hành chính, tạo dựng môi trường thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng, tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, giảm chi phí kinh doanh và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp gương mẫu chấp hành và thực hiện tốt các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính với nhà nước, xây dựng tốt văn hóa doanh nghiệp, đề cao trách nhiệm xã hội và đạo đức văn hóa trong kinh doanh./.

Thành Chung –TT. HCC tỉnh Tây Ninh