Tây Ninh thành lập Tổ công tác hỗ trợ cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4

06/05/2020

Tổ công tác hỗ trợ cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 được thành lập theo Quyết định số 640/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.

(Ảnh: Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 tháng vận hành
Cổng dịch vụ công quốc gia tại điểm cầu Tây Ninh, nguồn: Internet)

Tổ công tác có các nhiệm vụ, quyền hạn sau: (1) Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho cá nhân, tổ chức, đặc biệt là Nhân dân khi gặp khó khăn trong việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. (2) Chủ trì phối hợp với các cá nhân, cơ quan có liên quan tiến hành thống kê, rà soát, thẩm định lại toàn bộ các quy trình TTHC đang áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh. (3) Nghiên cứu đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa đối với các quy trình TTHC còn rườm rà, phức tạp. Tham mưu, đề xuất chuẩn hoá lại các hệ thống thông tin đảm bảo thuận tiện, đơn giản, hiệu quả nhất cho cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến. (4) Đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hoặc UBND tỉnh các giải pháp về viễn thông, hạ tầng CNTT liên quan đến triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được thông suốt.
Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và phân công công việc cho từng thành viên, đồng thời có thể trưng dụng thêm các cá nhân, cơ quan liên quan khác nếu cần để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các cấp tạo điều kiện thuận lợi để Tổ công tác tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Kinh phí thực hiện của Tổ công tác từ nguồn kinh phí CCHC được giao. Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm lập kế hoạch, đề xuất theo quy chế chi tiêu của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.
Thành Chung –TT. HCC tỉnh Tây Ninh