Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc kịp thời triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP

07/05/2020

Ngày 24/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản số 3075/UBND-KSTT gửi các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Tại văn bản số 3075/UBND-KSTT, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã có ý kiến chỉ đạo cụ thể:
Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
Sở Thông tin và Truyền thông được giao trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo UBND tỉnh về các đơn vị triển khai hình thức, chưa hiệu quả; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị định bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ.
Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Vĩnh Phúc chịu trách nhiệm tuyên truyền về các nội dung Nghị định.
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được giao làm đầu mối tổng hợp chung, theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai, thực hiện; đề xuất các biện pháp chấn chỉnh hoặc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc./.           
   
Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính