Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

07/05/2020

Ngày 24/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 590/UBND-HCC gửi các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Tại Công văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo:
Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính; quy định rõ trách nhiệm công chức, viên chức trong quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
Giao Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm các điều kiện về kỹ thuật để triển khai thực hiện; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị định bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ.
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được giao làm đầu mối tổng hợp chung.
Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh thể hiện sự quyết tâm, kịp thời của Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ giao./.           
   
Hán Thị Hồng Vân
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính