Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Quản lý văn bản, điều hành trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Đồng Tháp

10/06/2020

UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 595/QĐ-UBND quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Nguồn: Internet

Quy chế không áp dụng đối với văn bản điện tử có nội dung thuộc bí mật nhà nước. Quy chế áp dụng đối với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; đồng thời khuyến khích các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn tỉnh tham gia và Hệ thống quản lý và điều hành thực hiện theo Quy chế này.
Quy chế công nhận văn bản điện tử đã ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật được gửi, nhận thông qua Hệ thống có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy và thay cho việc gửi, nhận văn bản giấy. Trường hợp chưa bảo đảm ký số, văn bản điện tử được gửi, nhận qua Hệ thống có giá trị tham khảo, không thay cho văn bản giấy.
Văn phòng bộ, Bộ phận hành chính các cơ quan, đơn vị là đầu mối gửi, nhận văn bản điện tử thuộc phạm vi, thẩm quyền và theo quy chế làm việc, quy chế về công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, đơn vị.
Theo Quy chế, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bảo đảm điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện gửi, nhận, luân chuyển, xử lý văn bản điện tử được thông suốt, an toàn, phù hợp với quy định của pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin.
Tổ chức thực hiện
Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện Quy chế; bảo đảm Hệ thống hoạt động thường xuyên, liên tục và kết nối với Trục liên thông văn bản giữa các cơ quan hành chính Trung ương, địa phương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị thực hiện quy chế này. Định kỳ hằng quý hoặc đột xuất báo cáo tình hình gửi, nhận văn bản điện tử của cơ quan, đơn vị trên hệ thống của UBND tỉnh; tổ chức thực hiện phương án bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết hợp với các hình thức hỗ trợ, tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm nhằm khuyến khích cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức tăng cường sử dụng văn bản điện tử; hằng năm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch lập dự toán kinh phí.
Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về lưu trữ văn bản, hồ sơ điện tử, tổ chức đánh giá, chấm điểm, xét thi đua, khen thưởng hằng năm công tác cải cách hành chính liên quan đến quy chế này.
Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức thực hiện nghiêm các nội dung đã được phê duyệt; bảo đảm điều kiện máy tính, mạng, hạ tầng kỹ thuật để triển khai thực hiện phần mềm; phân công cán bộ chuyên trách hoặc phụ trách công nghệ thông tin quản trị phần mềm của đơn vị; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập tài khoản đăng nhập Hệ thống cho cán bộ, công chức để sử dụng phần mềm.
Yêu cầu cán bộ, công chức sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành để giải quyết công việc được giao; thường xuyên thay đổi mật khẩu tài khoản được cấp và tự bảo vệ tài khoản của mình. Trường hợp bị mất quyền kiểm soát tài khoản phải thông báo ngay với cán bộ chuyên trách hoặc phụ trách công nghệ thông tin để khắc phục. Đồng thời, yêu cầu các cán bộ, công chức thực hiện quét virus, mã độc cho văn bản điện tử trước khi đính kèm phần mềm, bảo đảm văn bản điện tử không bị nhiễm virus hoặc mã độc. Các cơ quan, đơn vị phân công cán bộ phụ trách an toàn thông tin và xây dựng các kịch bản để thực hiện khi có sự cố mất an toàn, an ninh thông tin.
Việc ban hành Quy chế quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống quản lý văn bản, điều hành trong hoạt động của các cơ quan nhà nước là một bước quan trọng, tạo lập cơ sở pháp lý vững chắc cho việc xây dựng hệ cơ sở dữ liệu điện tử liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; từng bước thay đổi phương thức, cách thức điều hành, xử lý công việc theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch hơn; rút ngắn thời gian và giảm chi phí trong việc nhân bản, phát hành, quản lý văn bản giấy; thúc đẩy tính công khai, minh bạch và tăng cường khả năng tiếp cận thông tin quản lý nhà nước cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp./.
Đắc Hoàn
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính