Bình Phước ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông trong triển khai Cổng Dịch vụ công tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia

10/06/2020

Quy chế xác định nguyên tắc phối hợp thường xuyên, kịp thời, bảo đảm sự đồng thuận, đoàn kết, chủ động hỗ trợ lẫn nhau, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách hành chính, cải cách TTHC.

Ảnh minh họa – Nguồn: Internet

Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông cụ thể như sau:
Văn phòng UBND tỉnh
Phối hợp với các sở, ngành rà soát, chuẩn hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, phù hợp với giải quyết TTHC qua hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; sẵn sàng cho việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; lập danh mục TTHC ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử.
Thẩm định công bố TTHC mới, sửa đổi bổ sung được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện và của các sở, ngành.
Tham mưu UBND tỉnh thành lập nhóm cán bộ đầu mối của tỉnh để phối hợp với nhóm cán bộ kỹ thuật của Văn phòng Chính phủ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, nâng cấp, tích hợp dữ liệu từ Cổng DVC tỉnh lên Cổng DVC quốc gia.
Tham mưu báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng hoặc phê bình thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong chỉ đạo thực hiện cập nhật, công bố và công khai TTHC, DVC trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia, Cổng DVC tỉnh.
Sở Thông tin và Truyền thông
Tham mưu UBND tỉnh công tác kỹ thuật của Cổng DVC tỉnh để tích hợp, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để truy xuất dữ liệu TTHC, dữ liệu về hồ sơ giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ; Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để có thể sử dụng chung với Hệ thống xác thực của Cổng DVC quốc gia và thực hiện tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến đã có của tỉnh lên Cổng DVC quốc gia.
Phối hợp tham mưu về thủ tục, quy trình thanh toán trực tuyến (nộp phí, lệ phí, thuế và các nghĩa vụ tài chính khác nếu có) trong giải quyết TTHC để thực hiện việc thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia, Cổng DVC tỉnh.
Tích hợp, kết nối các phần mềm còn sử dụng riêng của các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai vào phần mềm DVC của tỉnh để sử dụng thống nhất, đảm bảo kết nối thông suốt dữ liệu DVC, liên thông TTHC từ cấp xã, cấp huyện đến cấp tỉnh.
Rà soát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thiết lập mục “DVC trực tuyến” trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử thành phần để thông báo danh mục các dịch vụ hành chính công, DVC trực tuyến đang thực hiện và liên kết trực tiếp đến địa chỉ cung cấp DVC trực tuyến của cơ quan trên Cổng DVC tỉnh nhằm thuận tiện cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng.
Tổ chức triển khai tập huấn, tuyên truyền giới thiệu DVC trực tuyến, chữ ký số, chứng thư số để nâng cao nhận thức và khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia, sử dụng DVC trực tuyến.
Thường xuyên kiểm tra, rà soát, khắc phục các lỗi kỹ thuật của Cổng DVC tỉnh, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, liên tục, an toàn thông tin.
Hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật về chữ ký số, chứng thư số áp dụng cho các mẫu đơn, tờ khai, giấy tờ, tài liệu điện tử (nếu có yêu cầu) trên Cổng DVC quốc gia, Cổng DVC tỉnh, trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.
Tạo lập các chức năng hỗ trợ trên Cổng DVC tỉnh, gồm: Tạo tài khoản và các cơ chế xác thực người dùng để thực hiện các TTHC, tra cứu DVC trực tuyến, tra cứu hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, đánh giá dịch vụ hành chính công, thống kê trích xuất báo cáo số liệu tổng hợp về việc tiếp nhận hồ sơ, tình hình giải quyết TTHC khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Thực hiện tích hợp, cung cấp số liệu báo cáo từ Cổng DVC tỉnh lên Cổng thông tin tương tác của Trung tâm Giám sát điều hành Đô thị thông minh tỉnh.
Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng lộ trình cung cấp DVC trực tuyến.
Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo, yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước./.

Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC