Quảng Nam chỉ đạo đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính

15/06/2020

 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định quy định trách nhiệm người đứng đầu Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn trong trong thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của công tác cải cách hành chính.

Ảnh: Giải quyết TTHC cho người dân. Nguồn: Internet

Trách nhiệm của người đứng đầu gắn với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, cụ thể như sau: (1) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung, trách nhiệm theo quy định và có kết quả Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương năm gần nhất đạt từ 85% trở lên theo kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính của cấp có thẩm quyền thì được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cải cách hành chính. (2) Trường hợp kết quả chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương năm gần nhất đạt từ 75% đến dưới 85% theo kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính của cấp có thẩm quyền thì người đứng đầu được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ cải cách hành chính. (3) Trường hợp kết quả chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm gần nhất đạt từ 60% đến dưới 75% theo kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính của cấp có thẩm quyền thì người đứng đầu được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính. (4) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung, trách nhiệm theo quy định và có kết quả chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương của năm gần nhất đạt dưới 60% theo kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính của cấp có thẩm quyền thì bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính.
Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện. Chủ tịch UBND cấp huyện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch UBND cấp xã .UBND tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi việc triển khai thực hiện Quy định và tham mưu UBND tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ người đứng đầu trong thực hiện công tác cải cách hành chính./.

Nguyễn Thị Trà Lê, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính